Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 09.10.2014

Nadinsp. Igor Parfieniuk Komendantem Centralnego Biura Śledczego Policji

Minister Teresa Piotrowska w Komendzie Głównej Policji
Minister Teresa Piotrowska na wniosek Komendanta Głównego Policji powołała na stanowisko Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji nadinsp. Igora Parfieniuka.

Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się w Komendzie Głównej Policji. Wzięli w niej udział szefowa MSW, Teresa Piotrowska, gen. Marek Działoszyński, Komendant Główny Policji oraz karda kierownicza Policji.

Centralne Biuro Śledcze Policji zastąpi CBŚ (komórkę organizacyjną funkcjonującą do tej pory w strukturze Komendy Głównej Policji). Nowa jednostka będzie funkcjonowała na wzór komend wojewódzkich oraz komendy stołecznej. Komendant CBŚP będzie posiadał szersze uprawnienia niż dotychczasowy dyrektor Centralnego Biura Śledczego.

- Wierzę, że dzięki zmianom, które właśnie wchodzą w życie, dzięki waszej determinacji nastąpi wzrost skuteczności, zwłaszcza w zwalczaniu przestępczości gospodarczej – zwróciła się do pracowników nowej jednostki minister Teresa Piotrowska.

Zaznaczyła, że przed CBŚP również szereg innych wymagających zadań. Priorytetem będzie walka z przestępczością zorganizowaną, również tą związaną ze środowiskiem pseudokibiców, jak i przestępstw popełnianych w cyberprzestrzeni. 

- Znając dobre przygotowanie, Wasz zapał do tej wyjątkowej misji jestem przekonana, że na efekty nie będziemy musieli długo czekać – przyznała podczas inauguracji szefowa MSW.

Zwróciła się również do mianowanego dziś na komendanta CBŚP nadinsp. Igora Parfieniuka.  -  Pana doświadczenie, profesjonalizm i ogromny autorytet z pewnością pomogą Panu w kierowaniu tą jednostką oraz przyniosą oczekiwane efekty – powiedziała Teresa Piotrowska. - Jestem przekonana, ale też oczekuję od Pana, od Państwa, aby Wasze działania dobrze przysłużyły się Polsce – dodała. 

***

CBŚP zostało powołane na podstawie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustawi wchodzi w życie 9 października. Nowa jednostka zastąpi Centralne Biuro Śledcze.

Centralne Biuro Śledcze powstało w 2000 r. z połączenia działającego od 1994 r. Biura do walki z Przestępczością Zorganizowaną KGP i powołanego w 1997 r. Biura do spraw Narkotyków KGP. Stale i dynamicznie przekształcająca się przestępczość zorganizowana wymagała utworzenia bardziej elastycznych rozwiązań organizacyjnych w Policji, które pozwalają na jeszcze skuteczniejszą walkę z tym zjawiskiem. Celem zmiany jest wyodrębnienie  Centralnego Biura Śledczego Policji oraz zwiększenie skuteczności zwalczania przestępczości zorganizowanej. Dzięki wyodrębnieniu CBŚP ze struktur Komendy Głównej Policji, powstała wyspecjalizowana jednostka organizacyjna o ogólnokrajowym zasięgu działania.  Zadania CBŚP koncentrują się na rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Proponowana  regulacja nadaje takze szersze uprawnienia komendantowi Centralnego Biura Śledczego Policji m.in. w zakresie zarządzania budżetem oraz prowadzenia polityki logistycznej i kadrowej.

Centralne Biuro Śledcze Policji będzie funkcjonowało na wzór komend wojewódzkich oraz komendy stołecznej. Komendant CBŚP będzie posiadał uprawnienia m.in. w zakresie:

  •    czynności operacyjno-rozpoznawczych dotyczących kontroli operacyjnej,
  •      czynności kontrolowanego przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa,
  •       czynności kontrolowanego wręczenia korzyści majątkowej,
  •      przekazywania prokuratorowi zgromadzonych materiałów,
  •      komendant nowej jednostki będzie mógł także występować z wnioskami o udostępnienie danych telekomunikacyjnych oraz danych osób korzystających z usług pocztowych.

Do tej pory wnioski o wykonywanie tych czynności do odpowiednich organów składał Komendant Główny Policji lub Komendanci Wojewódzcy.

 

  • Na zdjęciu Igor Parfieniuk z Teresą Piotrowską i Markiem Działoszyńskim
  • Na zdjęciu przemawia Marek Działoszyński
  • Na zdjęciu Igor Parfieniuk

Mapa serwisu