Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 02.04.2012

Europejska inicjatywa obywatelska

1 kwietnia 2012 roku uruchomiona została europejska inicjatywa obywatelska. Dzięki temu instrumentowi obywatele Unii Europejskiej mogą wpływać na unijne prawo i przedkładać swoje propozycje nowych przepisów. Wystarczy uzyskać poparcie 1 miliona obywateli UE, aby zwrócić się do Komisji Europejskiej z prośbą o wystąpienie z wnioskiem legislacyjnym.

Europejska inicjatywa obywatelska stanowi nowy wymiar demokracji uczestniczącej. To narzędzie, wprowadzone Traktatem z Lizbony, ma służyć zwiększeniu wpływu obywateli Unii Europejskiej na proces legislacyjny, podniesieniu poziomu uczestnictwa w życiu politycznym oraz budowaniu świadomego społeczeństwa obywatelskiego, zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym. Teraz każdy obywatel będzie mógł mieć bezpośredni wpływ na decyzje podejmowane w Brukseli.

Jak zorganizować inicjatywę europejską?

 • Założenie komitetu obywatelskiego
  Aby wystąpić z europejską inicjatywą obywatelską należy założyć komitet obywatelski liczący przynajmniej 7 obywateli UE zamieszkałych w 7 różnych państwach członkowskich.
 • Rejestracja inicjatywy obywatelskiej w portalu Komisji
  Komitet przedkłada swoją propozycję Komisji Europejskiej, która ma 2 miesiące na podjęcie decyzji o rejestracji inicjatywy na swoim portalu.
 • Certyfikacja systemu gromadzenia deklaracji on-line
  W tym samym czasie organizatorzy mogą zwrócić się do krajowego organu odpowiedzialnego za certyfikację systemów gromadzenia deklaracji on-line z prośbą o poświadczenie zgodności systemu zwymogami bezpieczeństwa. Organ krajowy ma 1 miesiąc na udzielenie odpowiedzi.
 • Gromadzenie deklaracji poparcia
  Dopiero po zarejestrowaniu inicjatywy przez Komisję można rozpocząć zbieranie deklaracje poparcia. Deklaracje można zbierać w formie papierowej lub on-line. Komitet obywatelski ma rok czasu na zgromadzenie 1 miliona deklaracji.
 • Poświadczenie ważności deklaracji poparcia
  Po zakończeniu gromadzenia podpisów popierających należy zwrócić się do krajowego organu odpowiedzialnego za weryfikację deklaracji poparć z prośbą o stwierdzenie ich ważności. Instytucja krajowa ma 3 miesiące na poświadczenie liczby ważnych deklaracji.
 • Przedłożenie inicjatywy obywatelskiej Komisji
  Po otrzymaniu certyfikatu potwierdzającego zebranie minimalnej liczby poparć można przedłożyć inicjatywę Komisji Europejskiej do rozpatrzenia. Po dokładnym przeanalizowaniu inicjatywy, Komisja przedstawi oficjalne stanowisko (w ciągu 3 miesięcy), w którym nakreśli wnioski dotyczące danej inicjatywy, ewentualne dalsze działania, jak również zdecyduje czy zamierza podjąć działania w tej kwestii.

Instytucja odpowiedzialna za poświadczanie zgodności systemów gromadzenia deklaracji on-line z wymogami w Polsce:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Departament Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki
02-106 Warszawa
Ul. Adolfa Pawińskiego 17/21
Dane teleadresowe:
sekretariat:
tel. (022) 60-28-208,
fax (022) 825-90-08

Instytucja odpowiedzialna za koordynowanie procedury weryfikacji deklaracji poparcia oraz za wystawienie odpowiedniego certyfikatu:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Departament Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki
02-106 Warszawa
Ul. Adolfa Pawińskiego 17/21
Dane teleadresowe:
sekretariat:
tel. (022) 60-28-208,
fax (022) 825-90-08

Link do strony internetowej poświęconej europejskiej inicjatywie obywatelskiej: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=pl

Rozporządzenie w sprawie inicjatywy obywatelskiej:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:PL:PDF
 

Pliki do pobrania

Mapa serwisu