Obrót specjalny - Koncesje i zezwolenia - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Koncesje i zezwolenia

Obrót specjalny

w sprawie ubiegania się, rozszerzenia lub zmiany koncesji w zakresie regulowanym ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1017, z późn. zm.).

Przepis art. 12 w/w ustawy, szczegółowo wymienia wszystkie elementy jakie powinien zawierać przedmiotowy wniosek o udzielenie lub zmianę koncesji oraz wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku.

Wzór wniosku składanego do organu koncesyjnego, określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie koncesji lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r., poz. 234).

Koncesji udziela się, jeżeli przedsiębiorca spełni warunki wskazane w art. 8 w/w ustawy. Koncesji udziela się przedsiębiorcy, który nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych (co należy potwierdzić odpisem z tego rejestru lub stosownym oświadczeniem) oraz udokumentował możliwość spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej objętej koncesją poprzez dołączenie stosownej opinii, o której mowa w art. 9 tej ustawy.

Wykaz instytucji, które zajmują się wydawaniem w/w opinii, znajduje się w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia  warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 19, poz. 193, z późn. zm.).

W oparciu o art. 12 ust. 2 pkt 10 w/w ustawy, przedsiębiorca przedkłada również zaświadczenia wydane przez: komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności koncesjonowanej spełniają wymagania określone odpowiednio w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i ochronie środowiska.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie będzie magazynował wyrobów koncesjonowanych, w/w dokumenty, tj. opinia potwierdzająca spełnienie warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności koncesjonowanej (art. 8 ust. 2 ustawy) oraz zaświadczenia wymienione w art. 12 ust. 2 pkt 10 ustawy, nie są wymagane. Koncesja zawierać będzie wpis, że działalność jest wykonywana bez prawa magazynowania.    

Wraz z wnioskiem, o którym mowa na wstępie, przedsiębiorca przedkłada orzeczenia lekarskie i psychologiczne, stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania działalnością objętą zakresem koncesji oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie co najmniej średnie i przygotowanie zawodowe do kierowania działalnością określoną w koncesji – wystawione dla osób umocowanych do kierowania działalnością koncesjonowaną (art. 8 ust. 1 ustawy).

Orzeczenia lekarskie i psychologiczne muszą być wydane na drukach stanowiących załączniki do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r.  w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 150, poz. 1246). Orzeczenia ważne są 3 miesiące od daty ich wystawienia.

Dokument potwierdzający przygotowanie zawodowe, wydany musi być w formie zaświadczenia o odbyciu szkolenia przed jedną z instytucji wymienionych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2002 r. w sprawie szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą  w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu (Dz. U. Nr 173, poz. 1415, z późn. zm.).

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy przedsiębiorca inny niż osoba fizyczna (np. spółki prawa handlowego), ustanawia co najmniej dwie osoby będące członkami organu zarządzającego przedsiębiorstwa albo jednego członka organu zarządzającego przedsiębiorstwa i prokurenta lub pełnomocnika, uprawnionymi do kierowania działalnością określoną w koncesji, spełniające warunki określone w ustawie. Oznacza to, że co najmniej jeden członek zarządu (wspólnik w przypadku Spółki jawnej) musi być uprawniony do kierowania działalnością koncesjonowaną. W przypadku, gdy poza Członkiem Zarządu (wspólnikiem) nikt inny \z Zarządu Spółki (wspólników Spółki jawnej) nie jest uprawniony do kierowania działalnością, należy powołać kolejną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania działalnością koncesjonowaną (np. pełnomocnika).

Rodzaje broni i amunicji oraz wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie i obrót wymagane jest uzyskanie koncesji, znajdują się odpowiednio w Załączniku nr 1 – Rodzaje broni i amunicji – BA oraz w Załączniku nr 2 – Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – WT do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz.U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej (…), oraz jej przepisy wykonawcze, określają warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, w tym m.in. materiałami pirotechnicznymi, na wytwarzanie i obrót którymi, z godnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 tej ustawy wymagane jest od przedsiębiorców posiadanie stosownej koncesji.

Wyjątek od zasady posiadania koncesji na obrót materiałami pirotechnicznymi, ujęty został w ust. 2 artykułu 6 w/w ustawy, zgodnie z którym nie jest wymagane uzyskanie koncesji na obrót wyrobami pirotechnicznymi, o których mowa w art. 62c ust. 1 pkt 1 lit. a-c, pkt 2 lit. a oraz pkt 3 lit. a ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1329). W związku z tym zapisem nie ma wymogu posiadania koncesji na obrót tymi materiałami pirotechnicznymi, które uznawane są za bezpieczne dla ich użytkowników.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282, z późn. zm.), obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, pozwolenia lub koncesji, o wydanie zaświadczenia, złożenia pełnomocnictwa do sprawy lub dokonania innych czynności podlegających opłacie skarbowej.

Opłat skarbowych należy dokonywać przelewem na podany niżej numer rachunku bankowego lub w kasie Urzędu Miasta st. Warszawy Dzielnica Mokotów. Numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać należności z tytułu opłat skarbowych:

Urząd Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
Wydział Budżetowo – Księgowy
02-517 Warszawa ul. Rakowiecka 25/27

BANK  HANDLOWY  w  Warszawie S.A.

18 1030 1508 0000 0005 5002 3113

SWIFT: CITIPLPX

Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia koncesji, trwa około 2 miesiące od dnia złożenia przez przedsiębiorcę kompletnego wniosku (art. 35 § 3 kpa). 

Informacje o wysokości opłat skarbowych:

koncesja – 616 zł od jednego zakresu i rodzaju wnioskowanej działalności (np. obrót bronią – 616 zł),                          w przypadku kilku zakresów i rodzajów działalności (np. obrót bronią, amunicją, wyrobami, technologią, tj. 4 x 616 zł) – opłata stanowi wielokrotność stawki za koncesję,

zmiana koncesji – dotycząca przedłużenia terminu ważności – 50% stawki za posiadaną koncesję; rozszerzenie zakresu działalności koncesjonowanej (np. w obrocie wyrobami o nowe pozycje z wykazu WT  – 50% stawki określonej od koncesji, tj. 308 zł),

rozszerzenie o kolejny (nowy) rodzaj działalności (np. o obrót materiałami wybuchowymi) – 100% stawki określonej od koncesji, tj. 616 zł,

inne decyzje zmieniające (np. zmiana reprezentacji przedsiębiorcy, siedziby i miejsca wykonywania  działalności ) – 10 zł,

wydanie zaświadczenia – 17 zł,

pełnomocnictwo – 17 zł.

W przypadku braku uiszczenia opłaty skarbowej w wyznaczonym terminie wniosek podlega zwrotowi na podstawie art. 261 § 1 i § 2 kpa.

Wykaz obowiązujących aktów prawnych wraz z ich publikacjami:

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013, poz. 672, z późn. zm.);

USTAWA z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1017, z późn. zm.);

USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r., poz. 576, z późn. zm.);

USTAWA z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1329);

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.);

USTAWA  z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2013, poz. 194);

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.);

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie koncesji lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r., poz. 234);

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wymagań systemu oceny jakości produkcji materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 152, poz.1730, z późn. zm.);

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 października  2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednoznacznego oznaczenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, oznaczania obiektów produkcyjnych oraz rejestru oznaczeń (Dz. U. z 2011 r., Nr 251,  poz. 1506);

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. z 2001 r., Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.);

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 6 marca 2013 r.                w sprawie sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz kontroli przestrzegania warunków sprzedaży (Dz. U. z 2013 r., poz. 343);

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania wytworzonych materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz broni oznakowanej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1027);

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania wprowadzonych do obrotu materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U.  z 2012 r., poz. 1008);

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2002 r., Nr 19, poz. 193, z późn. zm.);

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2002 r., Nr 150, poz. 1246, z późn., zm.);

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 25 września 2002 r. w sprawie szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania  i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu (Dz. u. z 2002 r., Nr 173, poz. 1415, z późn. zm.);

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 października 2010 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2010 r., Nr 222, poz. 1451);

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków przekazywania ewidencji związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 348),

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przesyłania broni lub amunicji za pośrednictwem operatorów świadczących usługi pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1004);

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie rodzajów broni palnej odpowiadających kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 578);

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wzoru zgody przewozowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 87, poz. 585);

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wzoru uprzedniej zgody przewozowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 87, poz. 586);

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 194, poz. 1632);

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych (Dz. U. Nr 94, poz. 924);

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. z 2000 r., Nr 27, poz. 343).

ZGODY PREZEWOZOWE I UPRZEDNIE ZGODY PRZEWOZOWE

Kwestie związane z obrotem bronią i amunicją w krajach Unii Europejskiej uregulowane zostały w Dyrektywie Rady z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i  posiadania broni (91/477/EWG, zmiana: 2008/51/WE). Wdrożenie w/w Dyrektywy nastąpiło poprzez dodanie rozdziału 5a do w/w ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r., ustawą z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 133, poz.935).

Zgodnie z przepisami rozdziału 3 w/w Dyrektywy, w przypadku gdy broń palna ma zostać przewieziona do innego Państwa Członkowskiego, zainteresowany przedsiębiorca, przed dokonaniem transferu, przedstawia uprzednią zgodę przewozową poświadczoną przez właściwe organy swojego państwa (polskiemu przedsiębiorcy poświadczeń uprzednich zgód przewozowych dokonują komendanci wojewódzcy – stołeczny - Policji, właściwi ze względu na siedzibę przedsiębiorcy), zawierającą następujące dane szczegółowe Państwu Członkowskiemu, w którym znajduje się taka broń palna:

  •  nazwiska i adresy osób: sprzedającej lub przekazującej broń palną oraz kupującej lub nabywającej ją lub, gdzie stosowne, właściciela,
  • adres, na który broń palna ma być wysłana lub transportowana,
  • liczba sztuk broni palnej przeznaczonej do wysyłki lub transportu,
  • dane szczegółowe umożliwiające identyfikację broni palnej oraz wskazanie, że ta broń palna poddana została kontroli zgodnie z Konwencją z dnia 1 lipca 1969 r. dotyczącą wzajemnego uznawania znaków próbnych na broni strzeleckiej,
  • środek transferu,
  • datę wysyłki i przewidywaną datę przybycia przesyłki.

Państwo Członkowskie bada warunki, na jakich ma zostać dokonany transfer, w szczególności w odniesieniu do bezpieczeństwa tego transferu.

W przypadku gdy Państwo Członkowskie zezwala na taki transfer, wydaje zgodę przewozową uwzględniającą wszystkie dane szczegółowe określone w akapicie pierwszym. Zgoda przewozowa towarzyszy broni palnej do chwili jej dostarczenia do miejsca przeznaczenia.

Wskazane powyżej dokumenty oraz koncesja są podstawą dla polskiego przedsiębiorcy do wwiezienia do Polski broni i amunicji.

ZGODA PRZEWOZOWA - jest dokumentem wystawianym przez przedsiębiorcę państwa początkowego transakcji na każdorazowe przemieszczenie broni palnej, o której mowa w art. 35a ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej (…), poświadczonym przez właściwe władze tego państwa, zaświadczającym o wiarygodności tego przedsiębiorcy oraz o objęciu kontrolą przez to państwo tej transakcji albo poświadczonym przez przedsiębiorcę posiadającego decyzję o zwolnieniu.

Zbywającym (wysyłającym) jest przedsiębiorca uprawniony do obrotu bronią i amunicją a kupującym jest przedsiębiorca zagraniczny uprawniony do zakupu broni.

Druk ZGODA PRZEWOZOWA DOT. BRONI PALNEJ wypełnia w dwóch egzemplarzach w rubrykach Nr 1-6, 9 przedsiębiorca (wysyłający) i dostarcza wypełniony druk do właściwego, ze względu na siedzibę przedsiębiorcy Wydziału  Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji/Komendy Stołecznej Policji.

UPRZEDNIA ZGODA PRZEWOZOWA - jest dokumentem wystawianym przez przedsiębiorcę państwa docelowego transakcji na każdorazowe przemieszczenie broni palnej, o której mowa w w/w art. 35a, poświadczonym przez właściwe władze tego państwa, zaświadczającym o wiarygodności tego przedsiębiorcy oraz o objęciu kontrolą przez to państwo tej transakcji.

Polski przedsiębiorca dokonujący zakupu (importu) broni palnej i amunicji w innym państwie UE ma obowiązek uzyskać każdorazowo poświadczenie uprzedniej zgody przewozowej przez właściwą władzę swojego kraju na wwóz broni palnej i amunicji na terytorium RP. Warunkiem niezbędnym do otrzymania takiej zgody jest posiadanie ważnej koncesji, której zakres przedmiotowy jest zgodny z zakresem zamierzonego zakupu broni i amunicji. Za właściwą władzę w tym zakresie przedmiotowym uznaje się komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Zainteresowany przedsiębiorca wypełnia w dwóch egzemplarzach druk UPRZEDNIA ZGODA PRZEWOZOWA DOT. BRONI PALNEJ w rubrykach 1-5 i przedkłada do właściwego WPA KWP/KSP. Policja wypełnia rubrykę 7, na podstawie koncesji. Jeden egzemplarz tej zgody towarzyszy przewożonej broni i amunicji, a drugi władze państwa członkowskiego UE, z którego dokonuje się przemieszczenia przesyła do władz państwa, do którego ta broń i amunicja mają być przetransferowane.

UWAGA:

Zgoda przewozowa oraz uprzednia zgoda przewozowa dotyczy wywozu lub przywozu broni palnej oraz amunicji określonej w Dyrektywie, również w celach reklamacji, napraw gwarancyjnych itp.
Okolicznościami powodującymi wstrzymanie wydania zgody przewozowej i uprzedniej zgody przewozowej są:

- informacja o wszczęciu przez organ koncesyjny postępowania o cofnięcie koncesji,

- prowadzenie przez KWP (KSP) postępowania wyjaśniającego czy istnieją aktualne przeszkody                             w potwierdzeniu zgody dla przedsiębiorcy.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określił, w drodze rozporządzenia, wzór zgody przewozowej,                     z uwzględnieniem danych w taki sposób, aby zawierała ona elementy umożliwiające jednoznaczną identyfikację broni palnej i stron transakcji oraz miejsca przeznaczone na dokonywanie wpisów poświadczających legalność transakcji.

Mapa serwisu