Koncesje i zezwolenia

Usługi detektywistyczne

INFORMACJA

sprawy dotyczące wpisu, zmiany wpisu lub wykreślenia wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych oraz zgłoszenia zamiaru czasowego świadczenia usług detektywistycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 273 z późn. zm.) 

oraz

ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.)

Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, zwanego dalej „rejestrem”. (art. 3 ustawy o usługach detektywistycznych)

 

WPIS DO REJESTRU

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwany dalej „organem prowadzącym rejestr” prowadzi rejestr i wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru lub zaświadczenie o zmianie wpisu
w rejestrze. (art. 17 ustawy o usługach detektywistycznych)

 

Wpisu do rejestru, dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy (załącznik nr 1), który powinien zawierać następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,

2) numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS) albo w ewidencji działalności gospodarczej (informację
o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorcy taki numer nadano,

4) dane osobowe przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną oraz pełnomocnika w przypadku jego ustanowienia, a w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną – członków organu zarządzającego przedsiębiorcy, prokurentów i pełnomocników ustanowionych do kierowania wnioskowaną działalnością, ze wskazaniem osób posiadających licencje i numery licencji,

5) adres stałego miejsca wykonywania działalności.

Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie (załącznik nr 2) następującej treści:

„Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności detektywistycznej są kompletne i zgodne
z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie usług detektywistycznych, określone w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych”.

Oświadczenie powinno również zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 

Uwaga:

Organ prowadzący rejestr obowiązany jest dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu poprawnie wypełnionego wniosku o wpis do rejestru (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy o usługach detektywistycznych (załącznik nr 2).

Nie dotyczy to przypadku, gdy strona została wezwana do uzupełnienia wniosku. W takiej sytuacji termin biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis do rejestru. (art. 67 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej)

 

ZMIANA DANYCH WPISANYCH DO REJESTRU

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Zakres danych podlegających zgłoszeniu z powodu ich zmiany dotyczy danych wymienionych w art. 16 ust. 1 pkt 1-5 ustawy
o usługach detektywistycznych, tj.:

 1. firmy przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo adresu zamieszkania;
 2. numeru w rejestrze przedsiębiorców KRS;
 3. numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
 4. imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania oraz w przypadku posiadania licencji - numeru licencji:
  1. przedsiębiorcy oraz pełnomocnika, jeżeli został ustanowiony – w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną;
  2. członków organu zarządzającego, prokurentów i pełnomocników ustanowionych
   do kierowania wnioskowaną działalnością przedsiębiorcy – w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną;
 5. adresu stałego miejsca wykonywania działalności.

 

Uwaga:

Zmiana danych w rejestrze nie podlega opłacie skarbowej!

(art. 66 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej)

 

Wniosek o wpis lub zmianę wpisu do rejestru – w przypadku osoby prawnej - należy podpisać zgodnie z reprezentacją przedsiębiorcy ujawnioną w KRS lub przez ustanowionego w sprawie pełnomocnika.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania przedsiębiorcy przed organem prowadzącym rejestr należy dołączyć do wniosku oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa oraz oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

 

Przedsiębiorca może wykonywać działalność w zakresie usług detektywistycznych jeżeli:

1) posiada licencję:

a) przedsiębiorca lub ustanowiony przez niego pełnomocnik – w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną;

b) co najmniej jedna osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy lub pełnomocnik ustanowiony przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością detektywistyczną – w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną;

2) nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;

3) osoby nieposiadające licencji, wchodzące w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy oraz ustanowieni przez ten organ prokurenci oraz przedsiębiorca będący osobą fizyczną nie byli karani za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe;

4) zawarł umowę ubezpieczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o usługach detektywistycznych.

 

Uwaga:

Licencję detektywa wydaje, odmawia jej wydania, zawiesza lub cofa, w drodze decyzji administracyjnej, komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie licencji, a w przypadku osoby niemającej miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Komendant Stołeczny Policji.

 

ODMOWA WPISU DO REJESTRU

Organ prowadzący rejestr, w drodze decyzji, odmawia wpisu do rejestru gdy:

 1. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 2. przedsiębiorcę w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku, wykreślono z rejsetru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych z przyczyn:
 1. złożenia wraz z wnioskiem oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym;
 2. stwierdzenia rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działaności regulowanej przez przedsiębiorcę.

 (art. 68 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej)

 

WYKREŚLENIE DANYCH Z REJESTRU

Przedsiębiorca może wystąpić do organu prowadzącego rejestr o wykreślenie danych z rejestru działalności regulowanej. W tej sprawie należy złożyć wypełniony wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych oraz załączyć oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej (patrz tabelka).

(art. 73 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej)

W przypadku nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej organ prowadzący rejestr wyda decyzję o wykreśleniu wpisu z rejestru i powiadomi właściwy miejscowo organ podatkowy o zaistniałej zaległości podatkowej, w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

(art. 11  ustawy o opłacie skarbowej)

 

Uwaga:

Kto wykonuje działalność w zakresie usług detektywistycznych bez wymaganego wpisu do rejestru, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Tej samej karze podlega osoba wykonująca czynności detektywa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej bez wymaganej licencji. (art. 46 ustawy o usługach detektywistycznych)

OPŁATY SKARBOWE

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy  z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej, wydanie zaświadczenia lub złożenia pełnomocnictwa do akt sprawy lub dokonania innych czynności urzędowych, podlegających opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową za dokonanie ww. czynności urzędowych należy wnieść na podany poniżej numer rachunku bankowego:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Dzielnicy Mokotów, Wydział Budżetowo-Księgowy

 

02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 25/27

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

18 1030 1508 0000 0005 5002 3113

lub w kasie Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

 

Uwaga!

Do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

WYSOKOŚĆ OPŁAT SKARBOWYCH

1.

Wpis do rejestru

616 zł,-

2.

Zmiana wpisu w rejestrze

zwolniona z opłaty skarbowej

3.

Decyzja o wykreśleniu z rejestru

10 zł,-

4.

Pełnomocnictwo

do reprezentowania przedsiębiorcy przed organem

17 zł,-

W przypadku nieuiszczenia opłaty skarbowej w wyznaczonym terminie wniosek podlega zwrotowi.

(art. 261 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego)

 

CZASOWE ŚWIADCZENIE USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW Z INNYCH NIŻ RZECZPOSPOLITA POLSKA PAŃSTW

Przedsiębiorcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz przedsiębiorcy z państw, które zawarły umowy regulujące swobodę świadczenia usług ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, przed rozpoczęciem czasowego świadczenia usług detektywistycznych na terytorium RP i ich zakończenia są obowiązani do złożenia zgłoszenia Ministrowi Spraw Wewnętrznych zamiaru rozpoczęcia i zakończenia czasowego świadczenia usług.

(art. 3a ustawy o usługach detektywistycznych)

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

 1. firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;
 2. dane kontaktowe ze wskazaniem numeru telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej;
 3. wskazanie organu, który wydał uprawnienia do stałego wykonywania przez przedsiębiorcę usług detektywistycznych;
 4. informację o posiadanej polisie ubezpieczeniowej lub innych środkach indywidualnego lub zbiorowego ubezpieczenia w związku z wykonywaniem działalności detektywistycznej;
 5. informację o zapoznaniu się z przepisami regulującymi świadczenie usług detektywistycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. adres biura na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli takie posiada.

(art. 16a ustawy o usługach detektywistycznych)

Zgłoszenie o którym mowa powyżej, składa się w formie pisemnej lub elektronicznej.

 

DANE KONTAKTOWE

 

Adres do korespondencji:

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

DEPARTAMENT ZEZWOLEŃ I KONCESJI

02-591 Warszawa, ul. Batorego 5

 

Biuro podawcze Ministerstwa - wejście od ul. Rakowieckiej 2a

Czynne: Poniedziałek - Piątek 800- 1600

Mapa serwisu