Nadzór nad Ratownictwem Górskim i Wodnym

Lista przedsięwzięć do realizacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2017 r.

w ramach Porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Środowiska w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska

W 2017 roku dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego odbywa się na podstawie Porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych a Ministrem Środowiska, podpisanego w dniu 30 października 2015 r. z terminem obowiązywania w latach 2016-2020.

Zgodnie z treścią §1 ust. 7 Porozumienia dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dedykowane jest dla organizacji pozarządowych uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego i wodnego oraz jednostek ochotniczych straży pożarnych, przy czym przewiduje się dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych poszczególnych zadań i w kwocie nie mniejszej niż 100 tys. zł dla danego zadania.  

W tym roku Narodowy Fundusz w ramach programu „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków” zaplanował na realizację powyższego porozumienia limit środków w wysokości 4 mln zł dla organizacji pozarządowych, umożliwiających zakup tego typu sprzętu.

Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wpłynęło 20 wniosków zawierających zapotrzebowanie podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego i wodnego na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego, służącego również wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na łączną kwotę ponad 3,8 mln zł.          

W związku z tym przeprowadzono analizę, zwracając uwagę na dotychczasową praktykę wydatkowania dotacji przez podmioty, które w latach ubiegłych otrzymywały dotacje ze środków publicznych. Przyjęto kryteria umożliwiające dokonanie obiektywnego wyboru podmiotów, w tym m.in. wzięto pod uwagę podmioty, które w zeszłym roku nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania zakupu sprzętu oraz podmioty występujące po raz pierwszy o tego typu dotację lub te, które nie ubiegały się o dotację w zeszłym roku, ale otrzymywały ją w latach wcześniejszych.

W wyniku powyższej analizy sporządzono wykaz sprzętu zgłoszonego przez 13 podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego i wodnego, które jednocześnie spełniły wymogi określone w Porozumieniu i ww. kryteria oraz sprzętu ratowniczego przeznaczonego dla 20 jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Ostatecznie Minister Spraw Wewnętrznych zaakceptował w dniu 23 lutego 2017 r. listę przedsięwzięć do realizacji ze środków NFOŚiGW w 2017 r., na której umieszczono wykaz sprzętu ratowniczego na kwotę 4 mln zł dla 33 podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dotację na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego ze środków NFOŚiGW. Lista ta w dniu 1 marca br. została przesłana do Ministra Środowiska celem zaopiniowania pod względem zgodności z zakresem określonym w Porozumieniu, a następnie - po pozytywnym zaopiniowaniu - będzie podstawą do rozpoczęcia przez wybrane podmioty procedury uruchamiania przyznanych środków finansowych.

Podmioty, które nie znalazły się na tej liście, mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego, służącego wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska w ramach środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Podmioty, które znalazły się na załączonej liście przedsięwzięć powinny nawiązać bezpośredni kontakt z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dane kontaktowe poniżej:

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

telefon: Centrala (22) 45-90-000 lub (22) 45-90-001; fax: (22) 459-01-01

 

Załączniki do strony

Mapa serwisu