UZYSKAJ POLSKIE OBYWATELSTWO

Krótkie wprowadzenie

Chcesz dostać polskie obywatelstwo? Utraciłeś polskie obywatelstwo i chcesz je odzyskać? Potrzebujesz urzędowego potwierdzenia, że masz polskie obywatelstwo? Tutaj znajdziesz wszystkie potrzebne informacje.

A.Złóż wniosek do Prezydenta o nadanie polskiego obywatelstwa

Jak załatwić sprawę

W urzędzie lub listownie.

Kto może skorzystać z usługi

Cudzoziemiec lub osoba, która nie ma polskiego obywatelstwa.

Kiedy złożyć wniosek

W dowolnym momencie.

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż wniosek do urzędu wojewódzkiego albo konsulatu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 3. Jeśli składasz wniosek do konsulatu, zapłać opłatę konsularną. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 4. Czekaj na odpowiedź. Akt nadania obywatelstwa lub zaświadczenie o odmowie dostaniesz od organu, do którego składałeś wniosek. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 5. Jeśli masz dzieci w wieku od 16 do 18 lat, to aby też otrzymać obywatelstwo muszą one wyrazić na to zgodę. Mogą to zrobić tylko osobiście w USC lub konsulacie.

Gdzie złożyć wniosek

 • do wojewody właściwego ze względu na twoje miejsce zamieszkania - jeśli legalnie mieszkasz w Polsce. Np. jeśli mieszkasz w województwie pomorskim, złóż wniosek do wojewody pomorskiego.
 • do konsula - jeśli mieszkasz za granicą. Wyszukiwarkę konsulatów znajdziesz pod adresem: http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/polskie_placowki/placowki

Pamiętaj! Jeśli przesyłasz wniosek pocztą, potrzebujesz urzędowo poświadczonego podpisu. Pomoże ci w tym każdy notariusz. Taka usługa kosztuje około 20 zł.

Ile zapłacisz

 • 360 euro – jeśli składasz wniosek w konsulacie. Na miejscu dowiesz się, w jaki sposób możesz zapłacić,
 • koszt tłumaczenia dokumentów - jeśli załączasz do wniosku dokumenty w języku obcym. Koszt tłumaczenia zależy od stawki tłumacza,
 • koszt uwierzytelnienia dokumentów - jeśli do wniosku załączasz kopie dokumentów,
 • 20 zł za notarialne poświadczenie podpisu – jeśli przesyłasz wniosek pocztą. Opłatę pobierze notariusz.

Co przygotować

 • wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego. Pobierz i wypełnij.
 • Wzór wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego  - ZAŁĄCZNIK
 • tłumaczenie zagranicznych dokumentów na język polski - jeśli załączasz do wniosku dokumenty wydane w języku obcym. Takie tłumaczenie musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula RP,
 • oświadczenie o zgodzie drugiego rodzica na to, aby twoje dzieci poniżej 18 roku życia też otrzymały obywatelstwo Polskie – jeśli o obywatelstwo stara się tylko jedno z rodziców.

Pamiętaj! Dzieci pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, najpierw muszą wyrazić zgodę na otrzymanie obywatelstwa. Mogą to zrobić tylko osobiście w urzędzie wojewódzkim lub konsulacie.

Ile będziesz czekać

Prezydent RP nie jest związany żadnymi terminami w sprawach o nadanie obywatelstwa polskiego. W praktyce na rozstrzygnięcie Prezydenta RP oczekuje się obecnie ponad rok.

Jak możesz się odwołać

Nie możesz się odwołać. Postanowienia Prezydenta RP są ostateczne.

Warto wiedzieć

Nadanie obywatelstwa polskiego a dzieci

Jeśli oboje rodzice dostaną polskie obywatelstwo - ich dzieci, które nie skończyły jeszcze 18 lat, też dostaną polskie obywatelstwo. Pamiętaj, że dzieci powyżej 16 lat muszą wyrazić na to zgodę. Mogą to zrobić tylko osobiście przed pracownikiem urzędu wojewódzkiego lub konsulem.

Jeśli jedno z rodziców dostanie polskie obywatelstwo - jego dzieci, które nie skończyły jeszcze 18 lat, dostaną polskie obywatelstwo tylko gdy:

 • drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska,
 • drugie z rodziców wyraziło zgodę na nabycie polskiego obywatelstwa przez dziecko (zgodę wyraża się w oświadczeniu),
 • dzieci powyżej 16 lat wyrażą na to zgodę. Mogą to zrobić tylko osobiście przed pracownikiem urzędu wojewódzkiego lub konsulem.

B.Poproś o uznanie za polskiego obywatela

Jak załatwić sprawę

W urzędzie lub listownie.

Kto może skorzystać z usługi

Cudzoziemiec, który spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • 1 warunek:
  • od co najmniej 3 lat, bez przerwy, legalnie przebywa w Polsce,
  • ma stabilne i regularne źródło dochodu w Polsce,
  • ma prawo do zajmowania lokalu mieszkalnego,
 • 2 warunek:
  • od co najmniej 2 lat, bez przerwy, legalnie przebywa w Polsce,
  • od najmniej 3 lat jest w małżeństwie z obywatelem polskim lub nie ma żadnego obywatelstwa,
 • 3 warunek: od co najmniej 2 lat przebywa w Polsce na podstawie zezwolenia, które uzyskał w Polsce jako uchodźca lub w związku z polskim pochodzeniem,
 • 4 warunek:
  • ma mniej niż 18 lat,
  • legalnie przebywa w Polsce,
  • jedno z rodziców ma polskie obywatelstwo,
  • drugie z rodziców wyraziło zgodę na uznanie dziecka za polskiego obywatela,
 • 5 warunek:
  • ma mniej niż 18 lat,
  • legalnie przebywa w Polsce,
  • co najmniej jednemu z jego rodziców zostało przywrócone polskie obywatelstwo.
  • drugi rodzic, jeśli nie ma polskiego obywatelstwa, wyraził zgodę na uznanie dziecka za polskiego obywatela,
 • 6 warunek:
  • co najmniej od 10 lat nieprzerwanie i legalnie przebywa w Polsce;
  • ma zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawo stałego pobytu,
  • ma w Polsce stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
 • 7 warunek:
  • Co najmniej 1 rok nieprzerwanie i legalnie przebywa w Polsce;
  • Ma zezwolenie na pobyt stały, uzyskane w związku z polskim pochodzeniem lub Kartą Polaka.

Pamiętaj! Aby zostać uznanym za polskiego obywatela musisz znać język polski – potrzebujesz urzędowego potwierdzenia. Informację jak uzyskać taki certyfikat znajdziesz pod adresem:

http://www.yourpoland.pl/196_jak-uzyskac-oficjalny-certyfikat-znajomosci-jezyka-polskiego.html

Pamiętaj! Wojewoda może odmówić uznania za polskiego obywatela, jeśli stanowiłoby to zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego

Kiedy złożyć wniosek

W dowolnym momencie.

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Zapłać opłatę skarbową. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 3. Złóż wniosek do wojewody. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 4. Czekaj na odpowiedź. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek możesz złożyć albo wysłać pocztą do wojewody – zależnie od twojego miejsca zamieszkania. Np. jeśli mieszkasz w województwie opolskim, złóż wniosek do wojewody opolskiego.

Ile zapłacisz

219 zł za wydanie decyzji. Na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego znajdziesz numer konta.

Co przygotować

 • Wniosek o uznanie za obywatela polskiego. Pobierz i wypełnij.Wzór wniosku o uznanie za obywatela polskiego  - ZAŁĄCZNIK
 • tłumaczenie zagranicznych dokumentów na język polski - jeśli załączasz do wniosku dokumenty wydane w języku obcym. Takie tłumaczenie musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula RP,
 • oświadczenie o zgodzie drugiego rodzica na to, aby twoje dzieci poniżej 18 roku życia też otrzymały obywatelstwo Polskie – jeśli o obywatelstwo stara się tylko jedno z rodziców.

Ile będziesz czekać

Maksymalnie do 2 miesięcy.

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją wojewody, możesz złożyć odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). Poniżej znajdziesz adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5,
02-591 Warszawa.

Powinieneś to zrobić w formie pisemnej, w ciągu 14 dni, od kiedy otrzymasz decyzję. Odwołanie możesz złożyć osobiście w urzędzie lub listownie.

Jeśli nie zgadzasz się również z decyzją MSWiA, masz prawo zaskarżyć ją do sądu administracyjnego. Powinieneś to zrobić w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji ministra. Pismo ze skargą złóż również do MSWiA.

Warto wiedzieć

Uznanie za polskiego obywatela a dzieci

Jeśli zostaniesz uznany za obywatela polskiego, to twoje dzieci, które nie ukończyły jeszcze 18 lat też otrzymują obywatelstwo polskie.

Jeśli dziecko ukończyło 16 lat, to musi ono wyrazić zgodę na nabycie polskiego obywatelstwa. Może to zrobić tylko osobiście przed pracownikiem urzędu wojewódzkiego lub konsulem.

C.Odzyskaj utracone obywatelstwo polskie

Jak załatwić sprawę

W urzędzie lub listownie.

Kto może skorzystać z usługi

Każdy, kto w przeszłości miał polskie obywatelstwo i utracił je przed 1 stycznia 1999 r.

Kiedy złożyć wniosek

W dowolnym momencie.

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Zapłać opłatę skarbową lub konsularną. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 3. Złóż wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 4. Czekaj na odpowiedź. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Gdzie złożyć wniosek

 • do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Poniżej znajdziesz adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa
fax (22) 601 39 88

Ile zapłacisz

 • 219 zł za wydanie decyzji – jeśli mieszkasz w Polsce i składasz wniosek bezpośrednio do ministra. Poniżej znajdziesz dane do przelewu:

Urząd Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
ul. Rakowiecka 25 / 27,
nr konta 18 1030 1508 0000 0005 5002 3113

 • opłata konsularna - jeśli mieszkasz za granicą i składasz wniosek przez konsulat. W konsulacie dowiesz się jak ją opłacić.

Co przygotować

 • wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego. Pobierz i wypełnij.
  Wzór wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego - ZAŁĄCZNIK
 • tłumaczenie zagranicznych dokumentów na język polski - jeśli załączasz do wniosku dokumenty wydane w języku obcym. Takie tłumaczenie musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula RP.

Ile będziesz czekać

Maksymalnie do 2 miesięcy.

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji (MSWiA), możesz złożyć do MSWiA wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Powinieneś to zrobić w formie pisemnej, w ciągu 14 dni, od kiedy otrzymasz decyzję. Wniosek możesz złożyć osobiście w urzędzie lub listownie.

Jeśli nie zgodzisz się z kolejną decyzją MSWiA, możesz zaskarżyć ją do sądu administracyjnego. Powinieneś to zrobić w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji ministra. Pismo ze skargą złóż również do MSWiA.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012r. poz. 161).

Mapa serwisu