Pomoc dla gmin - Repatriacja - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Pomoc dla gmin

Ustawa o repatriacji wprowadza rozwiązania mające na celu wspomaganie procesu repatriacji poprzez elementy ekonomicznego wsparcia dla zapraszających gmin.

Gmina ma dwie możliwości: może zaprosić konkretną, wskazaną z imienia i nazwiska rodzinę lub wystosować zaproszenie bez imiennego wskazania repatriantów. Zaproszenia przekazywane są do konsulatu za pośrednictwem wojewody i ministra właściwego do spraw wewnętrznych (uchwała Rady Gminy stanowiąca zaproszenie dla repatrianta, musi zawierać zobowiązanie zapewnienia warunków do osiedlenia się przez okres nie krótszy niż 2 lata).  Gminy, które są zainteresowane tą formą pomocy i chciałyby wystosować swoje zaproszenie bez imiennego określenia zaproszonych osób powinny dołączyć do uchwały ankietę, której wzór zamieszczony jest poniżej [łącze do pobrania wzoru]

Zgodnie z art. 21 ustawy o repatriacji gminie, która zapewni lokal mieszkalny repatriantowi, udziela się dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumienia zawartego z właściwym wojewodą. Dotacja może być przyznana w wysokości do 25 000 zł na repatrianta. Dotacja taka może być udzielona gminie, której rada podjęła uchwałę, w której zobowiązała się do zapewnienia lokalu mieszkalnego repatriantom i do zawarcia, na czas nieokreślony, umowy nadającej im tytuł prawny do lokalu mieszkalnego. Wniosek o przyznanie dotacji gmina składa do właściwego wojewody, a przy jej udzielaniu bierze się pod uwagę wielkość lokalu mieszkalnego, jego wyposażenie i stan techniczny oraz lokalizację, a także ewentualne koszty poniesione przez gminę w związku z zapewnieniem repatriantowi lokalu mieszkalnego.

Załączniki do strony

Mapa serwisu