Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji

Zgodnie z art. 3a funkcję Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji pełni sekretarz lub podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych, powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Do ustawowych zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

 1. wydawanie decyzji w sprawie:
 1. przyznania osobie, która chce przybyć do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji, miejsca w ośrodku adaptacyjnym dla repatriantów,
 2. przedłużenia pobytu repatrianta w ośrodku,
 3. pozbawienia miejsca w ośrodku repatrianta, który uporczywie narusza obowiązki określone w regulaminie organizacyjno-porządkowym,
 4. przyznania repatriantowi świadczenia;
 1. koordynowanie działań na rzecz pomocy repatriantom;
 2. powierzanie prowadzenia ośrodków organizacjom społecznym, stowarzyszeniom lub osobom prawnym;
 3. sprawowanie nadzoru nad działalnością ośrodków;
 4. prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych i źródeł utrzymania dla repatriantów oraz osób ubiegających się o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji, które nie posiadają warunków do osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej, a także rejestru dotyczącego udzielania pomocy repatriantom ze środków budżetu państwa;
 5. analizowanie rynku pracy pod względem możliwości zatrudnienia repatriantów;
 6. zajmowanie stanowiska wobec projektów aktów prawnych w zakresie repatriacji;
 7. składanie do wiadomości Rady Ministrów corocznego sprawozdania z realizacji ustawy, w którym przedstawia się, w szczególności:
 1. liczbę osób, które przybyły do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji w danym roku,
 2. wykaz ośrodków oraz liczbę osób w nich przebywających,
 3. ocenę realizacji zadań przez dany ośrodek,
 4. wykaz zadań zrealizowanych przez Pełnomocnika,
 5. kwotę środków wydatkowanych na realizację procesu repatriacji;
 1. zamieszczanie informacji o działalności Pełnomocnika i Rady do Spraw Repatriacji oraz o powołaniu i odwołaniu jej członków i przewodniczącego w Biuletynie Informacji Publicznej – na stronach podmiotowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Mapa serwisu