Rada do Spraw Repatriacji - Repatriacja - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Rada do Spraw Repatriacji

Rada do Spraw Repatriacji jest organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji. Składa się z 5 członków powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Pełnomocnika spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie repatriacji. Kadencja Rady trwa 5 lat.

Do zadań Rady do Spraw Repatriacji należy:

1.    zgłaszanie propozycji w zakresie usprawnienia organizacji procesu repatriacji;

2.    zajmowanie stanowiska wobec projektów aktów prawnych w zakresie repatriacji;

3.    wyrażanie, na wniosek Pełnomocnika, opinii we wszystkich sprawach z zakresu repatriacji.

 

Mapa serwisu