Przeciwdziałanie handlowi ludźmi - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Przeciwdziałanie handlowi ludźmi

Przeciwdziałanie handlowi ludźmi

Handel ludźmi jest zjawiskiem podlegającym dynamicznym przemianom, którego nasilenie zaobserwowano w Polsce na początku lat 90-tych XX w. Obecnie Polska nie jest już tylko krajem pochodzenia ofiar, ale także krajem tranzytowym, przez który odbywa się transfer ofiar z Europy Wschodniej do Europy Zachodniej oraz krajem docelowym dla ofiar wykorzystywanych głównie w prostytucji i pracy przymusowej.

Skuteczne przeciwdziałanie i walka z tym zjawiskiem wymaga udziału i współpracy wielu podmiotów administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odpowiada za monitorowanie aktywności administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi. Widocznym tego przejawem jest międzyresortowy Zespół do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi. Do zadań Zespołu należy proponowanie oraz opiniowanie podejmowanych działań zmierzających do skutecznego zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi, a także ocena realizacji Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi.

Począwszy od 2006 roku minister właściwy do spraw wewnętrznych zleca organizacjom pozarządowym realizację zadań dotyczących wsparcia i ochrony ofiar. Od tego czasu realizowany jest „Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi” przeznaczony dla cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi. Program ten od 2010 roku stanowi element działań Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich Ofiar Handlu Ludźmi (KCIK), którego koncepcję przygotowała Fundacja La Strada. Decyzję o utworzeniu Krajowego Centrum podjęto w związku ze stale rosnącą liczbą ofiar handlu ludźmi, które obawiały się kontaktu z instytucjami państwowymi lub nie były zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia zagwarantowanego dla nich w ramach ustawy o pomocy społecznej.

Od 2013 roku, Centrum prowadzone jest przez dwie organizacje: Fundację La Strada i Stowarzyszenie Po-MOC. Systematycznie zwiększana jest pula środków z budżetu MSWiA przeznaczonych na realizację zadania. Do głównych zadań KCIK należy przede wszystkim: identyfikacja ofiar handlu ludźmi, podejmowanie działań interwencyjnych, prowadzenie schronisk dla ofiar, opieka nad cudzoziemcami włączonymi do „Programu wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi”, a także poradnictwo prewencyjne oraz udzielanie konsultacji dla instytucji i organizacji. Centrum prowadzi również całodobowy telefon zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi.

Kontakt: telefon: 022 628 01 20; e-mail: info@kcik.pl.

W sierpniu 2013 roku został uruchomiony portal informacyjny MSWiA www.handelludzmi.eu.

Na stronie, która funkcjonuje w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej, można znaleźć szereg informacji na temat przeciwdziałania zjawisku handlu ludźmi, ochrony i wsparcia ofiar, struktury instytucjonalnej, itp. Ponadto, w serwisie znajduje się obszerna baza wiedzy, zawierająca nie tylko akty prawne regulujące problematykę handlu ludźmi, ale także, statystyki, publikacje, ciekawostki oraz opisy prowadzonych projektów. Portal jest na bieżąco aktualizowany informacjami o nadchodzących i zakończonych wydarzeniach, wydanych raportach, orzeczeniach sądowych w sprawach o handel ludźmi, itd. Za pośrednictwem specjalnego formularza kontaktowego osoba, która została pokrzywdzona w wyniku wykorzystania (np. w prostytucji, w pracy o charakterze przymusowym) lub osoba, która posiada informacje na temat bezprawnych działań związanych z wykorzystaniem innej osoby, może anonimowo zgłosić przypadek naruszenia prawa. Portal posiada również swój odpowiednik w serwisie społecznościowym www.facebook.com/handelludzmi, gdzie przekazywane są m.in. najświeższe doniesienia medialne z kraju i ze świata

Mapa serwisu