Informacja w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2018 roku

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
(Dz. U. poz. 2254), wydanego na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 i 2217),
od dnia 30 stycznia do dnia 27 kwietnia br. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa, której procedurą objętych zostanie około 220 tysięcy osób. Kwalifikację przeprowadzą wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień oraz starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast). Obowiązek stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej określony został w art. 32-37 powołanej ustawy
i w 2018 roku dotyczy:
 • mężczyzn urodzonych w 1999 roku,
 • mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • osób (mężczyzn i kobiet) urodzonych w latach 1997 i 1998, które w latach poprzednich zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria zdolności B). Odnosi się to do osób, którym termin orzeczonej kategorii czasowej niezdolności do służby upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • osób (mężczyzn i kobiet) urodzonych w latach 1997 i 1998, które w latach poprzednich zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria zdolności B), a termin tej niezdolności upływa
  po 27 kwietnia br. jeżeli osoby te, jeszcze przed tym terminem złożyły lub złożą wnioski
  o zmianę orzeczonej kategorii zdolności,
 • kobiet urodzonych w latach 1994-1999, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiet, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będących studentkami lub absolwentkami tych szkół lub
  kierunków: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz szkół policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do kwalifikacji wojskowej mogą zostać wezwane również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności
do czynnej służby wojskowej.

Informacje o szczegółowych terminach i miejscach przeprowadzania kwalifikacji wojskowej
w poszczególnych województwach, powiatach i miastach, wojewodowie podadzą do publicznej wiadomości w dniu 15 stycznia br. - w formie obwieszczeń.

Każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) imienne wezwanie. W wezwaniu określony zostanie dokładny termin i miejsce,
w którym należy się stawić oraz dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną lub zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej winny zabrać
ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, wszelką dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają), aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
a także dokumenty potwierdzające wykształcenie lub posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie o kontynuacji nauki.

Stawiający się do kwalifikacji po raz kolejny, zabierają ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz posiadana dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia
(w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy) oraz książeczkę wojskową.

Jeżeli osoba z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym
w wezwaniu terminie i miejscu, jest obowiązana zawiadomić o tym fakcie właściwego wójta
lub burmistrza (prezydenta miasta) najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się
do kwalifikacji wojskowej i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby, które do dnia 31 grudnia 2018 r. ukończą 24 lata życia i z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej (będąc do tego zobowiązane), mają obowiązek zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej w terminie i miejscu wynikającym z obwieszczenia wojewody.

Po upływie ww. terminu są zobowiązane do zgłoszenia się do wojskowej komendy uzupełnień właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkiwania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące - w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu pięciu lat życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny do ukończenia sześćdziesięciu lat życia.

Po przeprowadzonych badaniach lekarskich, osobie stawiającej się do kwalifikacji wojskowej, wydawane jest orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej, określonej kategorii:

 • kategoria A - orzeczenie o zdolności do odbywania każdej formy czynnej służby wojskowej
  lub służby w obronie cywilnej, zarówno w czasie pokoju, jak i w razie mobilizacji i w czasie wojny. W związku z tym, że obecnie nie ma obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, wszystkie osoby, którym orzeczona zostanie taka kategoria, jeżeli nie zgłoszą się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, zostaną przeniesione do rezerwy,
 • kategoria B - orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej przez okres
  max. do 24 miesięcy, które oznacza, że aktualny stan zdrowia orzekanego nie pozwala na pełnienie tej służby. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej
  po upływie okresu, na jaki orzeczona została czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej,
 • kategoria D - orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju
  z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej, które oznacza, że osoba taka nie może zostać powołana do innych form czynnej służby wojskowej w czasie pokoju poza terytorialną służbą wojskową oraz przenoszona jest
  do rezerwy,
 • kategoria E - orzeczenie o trwałej i całkowitej niezdolność do czynnej służby wojskowej zarówno w czasie pokoju, jak i w razie mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie podlega
  już obowiązkowi wojskowemu.

Kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej określają powiatowe komisje lekarskie,
na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań lekarskich oraz dokumentacji medycznej przedstawionej przez osobę poddaną takim badaniom. Dlatego, należy pamiętać o zabraniu ze sobą
i przedstawieniu komisji lekarskiej wszelkiej dokumentacji medycznej którą dysponujemy.
W sytuacjach, gdy komisja lekarska nie jest w stanie określić zdolności do służby wojskowej, może skierować daną osobę na dodatkowe badania specjalistyczne lub obserwację szpitalną. Poddanie się badaniom lub obserwacji szpitalnej, a także przedstawienie posiadanej dokumentacji medycznej,
jest obowiązkiem wynikającym z art. 26 powołanej ustawy.

Powiatowe komisje lekarskie wydają orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej w formie decyzji administracyjnej, od której osoba niezadowolona, niezależnie od orzeczonej kategorii,
ma prawo wnieść odwołanie do wojewódzkiej komisji lekarskiej - w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia (otrzymania). Wojewódzka komisja lekarska, rozpatrując odwołanie, może wezwać osobę odwołującą się i poddać ją kolejnym badaniom lekarskim, zażądać przedstawienia dokumentacji medycznej, a także skierować ją na dodatkowe badania specjalistyczne lub obserwację szpitalną.
W trakcie biegu tego terminu, każda ze stron postepowania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania - art. 16 § 3 Kpa. (w formie pisemnego oświadczenia), a z chwilą złożenie ich przez wszystkie strony decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strony zrzekają się równocześnie prawa
do wniesienia skargi do sądu - art. 16 § 3 Kpa.

Mapa serwisu