Patronaty - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Organizator przedsięwzięcia zainteresowany objęciem patronatu honorowego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w komitecie honorowym proszony jest o:

Dodatkowe informacje:

 • Administratorem danych osobowych zawartych w „Formularzu przyznania patronatu honorowego lub udziału w komitecie honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji”/piśmie jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie 02-591, ul. Stefana Batorego 5;
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w „Formularzu przyznania patronatu honorowego lub udziału w komitecie honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji” i piśmie jest dobrowolne. Jednakże brak zgody uniemożliwi procedowanie sprawy o objęcie przedsięwzięcia patronatem honorowym/udziału w komitecie honorowym Ministra/Sekretarza/Podsekretarza Stanu w MSWiA;
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmuje patronatem honorowym lub przyjmuje zaproszenie do komitetu honorowego przedsięwzięcia o tematyce bezpośrednio związanej z zakresem działania ministra właściwego do spraw wewnętrznych; administracji; wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych;
 • patronat honorowy lub udział w komitecie honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jest wyrazem poparcia i wyróżnienia działań podejmowanych w ramach danej inicjatywy;
 • decyzja Ministra w sprawie objęcia patronatem honorowym lub udziału w komitecie honorowym ma charakter uznaniowy;
 • Minister nie obejmuje patronatem honorowym lub nie bierze udziału w komitecie honorowym przedsięwzięć o charakterze komercyjnym;
 • Minister może odmówić objęcia patronatem honorowym lub udziału w komitecie honorowym bez podania przyczyny;
 • zgoda Ministra na objęcie patronatem honorowym lub udział w komitecie honorowym przedsięwzięcia nie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na użyczenie nazwy/logo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w materiałach promocyjnych i informacyjnych, związanych z realizacją przedsięwzięcia;
 • objęcie patronatem honorowym lub udział w komitecie honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, merytorycznego lub organizacyjnego oraz osobistego udziału Ministra w danym przedsięwzięciu;
 • w przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat honorowy lub udział w komitecie honorowym przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję lub na 1 rok;
 • Minister obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia lub przyjmuje zaproszenie do udziału w komitecie honorowym, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach patronat obejmowany jest przez: Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – postępowanie analogiczne, jak w przypadku patronatu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Informacja o objęciu patronatem honorowym oraz o udziale Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu w MSWiA w komitecie honorowym zamieszczana jest na stronie internetowej: www.mswia.gov.pl w zakładce „Patronaty”.

Mapa serwisu