Patronaty - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Data publikacji: 26.02.2014 r.

Organizator przedsięwzięcia zainteresowany objęciem patronatu honorowego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w komitecie honorowym proszony jest o:

Dodatkowe informacje:

  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmuje patronatem honorowym lub przyjmuje zaproszenie do komitetu honorowego przedsięwzięcia o tematyce bezpośrednio związanej z zakresem działania ministra właściwego do spraw wewnętrznych; administracji; wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych;
  • patronat honorowy lub udział w komitecie honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jest wyrazem poparcia i wyróżnienia działań podejmowanych w ramach danej inicjatywy;
  • decyzja Ministra w sprawie objęcia patronatem honorowym lub udziału w komitecie honorowym ma charakter uznaniowy;
  • Minister nie obejmuje patronatem honorowym lub nie bierze udziału w komitecie honorowym przedsięwzięć o charakterze komercyjnym;
  • Minister może odmówić objęcia patronatem honorowym lub udziału w komitecie honorowym bez podania przyczyny;
  • zgoda Ministra na objęcie patronatem honorowym lub udział w komitecie honorowym przedsięwzięcia nie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na użyczenie nazwy/logo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w materiałach promocyjnych i informacyjnych, związanych z realizacją przedsięwzięcia;
  • objęcie patronatem honorowym lub udział w komitecie honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, merytorycznego lub organizacyjnego oraz osobistego udziału Ministra w danym przedsięwzięciu;
  • w przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat honorowy lub udział w komitecie honorowym przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję lub na 1 rok;
  • Minister obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia lub przyjmuje zaproszenie do udziału w komitecie honorowym, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach patronat obejmowany jest przez: Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – postępowanie analogiczne, jak w przypadku patronatu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Informacja o objęciu patronatem honorowym oraz o udziale Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu w MSWiA w komitecie honorowym zamieszczana jest na stronie internetowej: www.mswia.gov.pl w zakładce „Patronaty”.

Mapa serwisu