Współpraca w ramach UE

Ochrona ludności

Jednym z ważnych zadań Unii Europejskiej jest wspieranie i uzupełnianie działań na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym w zakresie zapobiegania i reagowania na klęski żywiołowe lub katastrofy spowodowane przez człowieka. W szczególności działania UE zmierzają do wspierania współpracy operacyjnej krajowych służb ochrony ludności na terytorium Unii oraz zwiększania spójności działań międzynarodowych.

Podstawowym instrumentem ochrony ludności na poziomie UE jest, powołany Decyzją Rady UE z października 2001 r., Wspólnotowy Mechanizm Ochrony Ludności, który może być aktywowany w sytuacjach zagrożeń (powodzie, trzęsienia ziemi, awarie techniczne itp.). Aktywacja Mechanizmu jest następstwem apelu o pomoc państwa poszkodowanego. Jeżeli zagrożenie dotyczy któregoś z 31 państw uczestniczących w Mechanizmie (28 państw członkowskich UE oraz Islandia, Lichtenstein, Norwegia), państwo poszkodowane może poprosić o pomoc za pośrednictwem całodobowego systemu komunikacji (CECIS). Głównym celem utworzenia Mechanizmu była potrzeba zacieśnienia współpracy między Wspólnotą a krajami członkowskimi w czasie operacji niesienia pomocy, będących reakcją na wystąpienie klęsk żywiołowych i katastrof wynikających z działalności ludzkiej. Może on być wykorzystany na terytorium UE lub poza jej granicami.

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje nowa Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Nowe zapisy nadają działaniom Państw Członkowskich i instytucji unijnych nowy kierunek w zakresie tworzenia silniejszej, spójniejszej i lepiej zintegrowanej europejskiej zdolności reagowania w przypadku klęsk i katastrof na terytorium UE i w państwach trzecich. Decyzja nakierowana jest przede wszystkim na poprawę efektywności i skuteczności (szybkości podejmowanych działań i ich współmierności) oraz ich spójności (koordynacji operacyjnej i politycznej). Mechanizm opiera się na unijnej strukturze złożonej z nowego centrum operacyjnego, stworzonego w oparciu o działające do maja 2013 r. w ramach Komisji Europejskiej w systemie 24/7 Centrum Monitoringu i Informacji (MIC), tj. Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego (ERCC), Europejskiej Zdolności Reagowania Kryzysowego (EERC) w formie dobrowolnej puli wcześniej zgłoszonych zdolności państw członkowskich, wyszkolonych ekspertów, Wspólnego Systemu Łączności i Informowania w Sytuacjach Kryzysowych (CECIS) zarządzanego przez Komisję oraz punktów kontaktowych w państwach członkowskich.

Mapa serwisu