Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 27.11.2013

Projekty informatyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w obszarze rejestrów państwowych i teleinformatyki. Nowe podejście

Koncepcja „Projekty informatyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w obszarze rejestrów państwowych i teleinformatyki. Nowe podejście” podsumowuje doświadczenia z realizacji projektów informatycznych z ubiegłych lat. Minister Jacek Cichocki podjął decyzję o przeprowadzeniu w 2012 r. kompleksowej analizy dotychczasowej budowy i rozwoju kluczowych systemów teleinformatycznych. Od tego momentu rozpoczął się proces naprawczy.

 • fot. Jan GRACZYNSKI/Eastnews

Najważniejsze zdiagnozowane błędy polegają na tym, że:

 • Nie zostały w pełni zabezpieczone interesy Skarbu Państwa.
 • Po stronie MSW brakowało kompetencji, by właściwie kontraktować usługi i nadzorować wykonanie umów. Brak własnych kompetencji naraził strategiczne projekty na bardzo wysokie ryzyko niepowodzenia, opóźnienia i  korupcję.
 • Zignorowano oczekiwania urzędników korzystających z rozwiązań teleinformatycznych na poziomie gminy, a także potrzeby obywateli i przedsiębiorców.
 • Nie uwzględniano sztywnych wydatków na utrzymanie systemów po zakończeniu finansowania unijnego.
 • Tworzono oddzielną infrastrukturę dla poszczególnych systemów. Brak integracji systemów podrożył koszty ich budowy i eksploatację.

Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz  w marcu tego roku ostrzegł parlamentarzystów, że w obszarze IT zastał spaloną ziemię. Misję naprawczą podjął powołany na stanowisko podsekretarza stanu właściwego ds. nadzoru nad rejestrami państwowymi Rafał Magryś.

„Nowe podejście”

Dzięki wnikliwej analizie dotychczasowych doświadczeń w obszarze IT  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opracowało nowe zasady realizacji projektów.

Nowe podejście polega na:

 • pełnej kontroli Ministra Spraw Wewnętrznych nad strategicznymi projektami informatycznymi;
 • budowie kompetencji w ramach grupy MSW, ograniczeniu do minimum outsourcingu usług. Wewnątrz MSW pracują specjaliści przygotowani do definiowania wymagań, nadzoru umów i odbioru produktów.  Budujemy odpowiednie kompetencje wewnątrz COI: pracowników zdolnych do projektowania i budowy infrastruktury teleinformatycznej, tworzenia aplikacji, utrzymania i rozwoju systemów, co pozwoli ograniczyć korzystanie z zewnętrznych usług.
 • unowocześnieniu rejestrów  MSW: przekształceniu zbioru PESEL w rejestr referencyjny dla innych systemów, integracji rejestrów państwowych, ograniczeniu kosztów ich utrzymania;
 • stworzeniu możliwości korzystania z danych zgromadzonych w państwowych rejestrach przez obywateli i przedsiębiorców.

Wybór Centralnego Ośrodka Informatyki, wyspecjalizowanej agendy resortu spraw wewnętrznych ds. IT, na wykonawcę strategicznych projektów obejmujących modernizację rejestrów państwowych  zabezpiecza interesy Skarbu Państwa. Przyjęty model zapewnia Ministrowi pełną kontrolę nad systemami, kodami źródłowymi, przetwarzanymi danymi, umożliwia sprawny i płynny rozwój systemów. 

Prawidłowość realizacji strategicznych projektów przez Centralny Ośrodek Informatyki potwierdzają wykonane z sukcesem prace:

 • w projekcie pl.ID m.in. relokacja systemów rejestrów państwowych, budowa drugiego centrum zapewniającego ciągłość pracy systemów w razie awarii (która zakończy się jeszcze w tym roku).
 • w systemie CEPiK – wdrożenie nowych modułów EUCARIS, RESPER, CBE (Polska dostosowała ewidencje pojazdów i kierowców do międzynarodowej wymiany danych w przewidzianym w dyrektywach terminie jako jeden z zaledwie 5 krajów UE); gotowość produkcyjną usługi „Historia pojazdu”, pozwalającej na sprawdzenie historii używanego pojazdu przed jego zakupem za pośrednictwem Internetu. 

Dokument „Projekty informatyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w obszarze rejestrów państwowych i teleinformatyki. Nowe podejście” został przyjęty na posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji w maju tego roku.

Mapa serwisu