Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 24.01.2002

Prezydent podpisał ustawę o usługach detektywistycznych.

Do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji napływają ostatnio pytania dotyczące firm ochroniarskich i detektywistycznych oraz kontroli nad ich działalnością ze strony resortu.

W związku z tym przypominamy, że uzyskanie koncesji na prowadzenie działalności ochroniarskiej i detektywistycznej umożliwiła ustawa o działalności gospodarczej, z grudnia 1988 roku. Na tej podstawie firmy uzyskiwały stosowne koncesje, natomiast resort spraw wewnętrznych został wyposażony w uprawnienia do kontrolowania tych firm, obejmujące także prawo do cofnięcia udzielonej koncesji. Z tego uprawnienia korzystano, przepis nie okazał się martwy. Przykładowo w 1999 roku w efekcie 300 postępowań kontrolnych wobec firm ochrony osób i mienia 54 przedsiębiorcom cofnięto koncesje.

Jednocześnie rozwijano podstawy prawne działalności ochroniarskiej i detektywistycznej: ustawa z sierpnia 1997 roku kompleksowo uregulowała i uporządkowała podejmowanie działalności ochroniarskiej. W ustawie między innymi wskazano obszary i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie oraz określono wymagane kwalifikacje, jak też uprawnienia pracowników tej branży.

Ustawodawca w przepisach z sierpnia 1997 roku nałożył na firmy ochroniarskie obowiązek wymiany w ciągu dwóch lat dotychczasowych koncesji na nowe, co w praktyce oznaczało także obowiązek sprostania nowym, wyższym wymogom.

Także usługi detektywistyczne zostały kompleksowo uregulowane - w ustawie z 6 lipca 2001 roku. Zgodnie z tą ustawą usługi detektywistyczne zostały określone i tym samym ograniczone definicją, że są nimi czynności polegające na uzyskiwaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresie niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych. Działalność detektywów będzie licencjonowana, a czynności przez nich podejmowane będą musiały być w pełni udokumentowane. Pozwoli to wzmocnić kontrolę ze strony MSWiA nad tym rodzajem działalności gospodarczej.

Ustawa o działalności detektywistycznej nie weszła dotychczas w życie - bowiem, Trybunał Konstytucyjny orzekł 3 października 2001 roku, na podstawie wniosku Prezydenta, że Sejm poprzedniej kadencji popełnił błąd wprowadzając ustawę w życie z mocą wsteczną. MSWiA zakłada, że w najbliższym czasie zostaną stworzone warunki prawne do powtórnego uchwalenia ustawy, już bez uchybień, a w rezultacie działalność detektywistyczna będzie kontrolowana na jasno zdefiniowanej podstawie prawnej.

Nowe kierownictwo resortu spraw wewnętrznych i administracji zamierza skierować do działań kontrolnych w stosunku do firm ochroniarskich i detektywistycznych większą liczbę pracowników - tak, aby kontrole odbywały się częściej i były bardziej efektywne.

Mapa serwisu