Strona znajduje się w archiwum.

Czwartek, 17 kwietnia 2008

III Konferencja Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Służb Porządku Publicznego

Ponad 5 140 godzin spędzili w powietrzu w 2007 r. lotnicy w mundurach Policji i Straży Granicznej. W dniu 16 kwietnia br. w siedzibie MSWiA, odbyła się III Konferencja Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Służb Porządku Publicznego MSWiA, stanowiąca forum wymiany informacji, wniosków i zaleceń w systemie bezpieczeństwa lotów lotnictwa resortu.

W konferencji, zorganizowanej przez Departament Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA, pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wziął udział Podsekretarz Stanu w MSWiA, Pan Adam Rapacki oraz przedstawiciele służb i jednostek organizacyjnych resortu dysponujących statkami powietrznymi, wykorzystywanymi w realizacji statutowych zadań służb.

Spotkanie prowadził Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA, Pan Zbigniew Adamowicz. Wśród wielu zaproszonych gości, znaleźli się m.in. przedstawiciele lotnictwa cywilnego, z Wiceprezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Panem Tomaszem Kądziołką i lotnictwa Sił Zbrojnych RP, z Dyrektorem Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Panem dr inż. Ryszardem Szczepanikiem. Na konferencję przybyli także przedstawiciele środowisk współpracujących z lotnictwem, jednak zasadniczą część uczestników stanowił personel lotniczy wszystkich jednostek Lotnictwa Policji i lotnictwa Straży Granicznej.

Celem konferencji było omówienie zagadnień związanych z istotnymi problemami z zakresu funkcjonowania jednostek lotnictwa służb porządku publicznego i bezpieczeństwa realizowanych przez personel zadań lotniczych, dokonanie analizy stanu bezpieczeństwa lotów w 2007 roku z odniesieniem do całego okresu – od powstania pierwszych jednostek lotniczych w Policji i Straży Granicznej – do chwili obecnej. Wnioski z konferencji stanowią bazę dla wszystkich użytkowników statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego do dokonania oceny prowadzonej działalności lotniczej pod kątem jej efektywności i podejmowania wszelkich działań mających na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa lotów. 

Pan Minister Adam Rapacki w swoim wystąpieniu podkreślił rolę jaką spełnia lotnictwo służb porządku publicznego w realizacji zadań służb resortu spraw wewnętrznych i administracji, wskazując na konieczność dokonania zmian w zakresie legislacyjno-prawnym, organizacyjnym i zadaniowym, mających na celu racjonalne wykorzystanie posiadanego potencjału tego lotnictwa i zapewnienie zmniejszenia kosztów jego funkcjonowania.

Nawiązując do uzyskanego w 2007 roku łącznego czasu nalotu lotnictwa służb porządku publicznego, Pan Minister Rapacki pogratulował personelowi lotnictwa dobrych wyników uzyskanych w zakresie utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa lotów (przy nalocie 5140 godzin wystąpiło tylko 14 zdarzeń lotniczych, których przyczyny były niezależne od personelu i wiązały się z wadami produkcyjnymi, remontowymi i technicznym zużyciem eksploatowanych statków powietrznych).

Na zakończenie Konferencji Pan Minister Adam Rapacki wręczył wyróżnienia przyznane przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Grzegorza Schetynę 6 członkom personelu lotniczego Lotnictwa Policji i lotnictwa Straży Granicznej – za zasługi w utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa lotów w lotnictwie służb porządku publicznego.

Wyróżnienia otrzymali:

  • Komisarz pilot Jacek Basiak - Kierownik Sekcji Lotnictwa Policyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji,
  • Aspirant sztabowy pilot Stanisław Czerwiński - Nieetatowy Inspektor Bezpieczeństwa Lotów Wydziału Lotniczego Zarządu Lotnictwa Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji,
  • Aspirant Jan Nikitiuk - Szef Techniczny Sekcji Lotnictwa Policyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku,
  • Porucznik Straży Granicznej pilot Gabryel Petruczynik - Specjalista pilot Wydziału Lotniczego Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu,
  • Chorąży Straży Granicznej Edward Bychawski - Starszy mechanik obsługi Wydziału Lotniczego Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim,
  • Sierżant sztabowy Straży Granicznej pilot Grzegorz Bartoszewicz - Inspektor Bezpieczeństwa Lotów Wydziału Lotniczego Nadbużańskiego Oddziału Sraży Granicznej w Chełmie.

Lotnictwo służb porządku publicznego (LSPP) funkcjonuje od 1996 roku i obejmuje: Lotnictwo Policji i Straży Granicznej. Łącznie w 16 jednostkach lotniczych lspp eksploatowanych jest 31 statków powietrznych: 25 śmigłowców (m.in. typu: Mi-8, W-3 „Sokół”, PZL - „Kania”, Mi-2, Bell-206) i 6 samolotów (typu: PZL-104MF „Wilga 2000”, M-20 Mewa, M-28 Skytruck).

Większość LSPP (18 statków powietrznych) wykorzystuje Straż Graniczna: cztery samoloty PZL-104 MF Wilga 2000, po jednym samolocie PZL M-20  Mewa i PZL M-28 Skytruck, cztery śmigłowce PZL Mi-2, sześć śmigłowców PZL  Kania, i po jednym śmigłowcu PZL W-3AM Anakonda i PZL W-3A Sokół. Zgrupowane są one w ośmiu bazach głównie na zewnętrznej granicy strefy Schengen.

Lotnictwo Służb Porządku Publicznego przeznaczone jest do wsparcia Policji i Straży Granicznej. Piloci wykonywali m.in. takie działania bojowe jak zrzuty lekarstw, akcje ratunkowe, patrole, niszczenie zatorów lodowych na rzece, zwalczanie pożarów, a także zabezpieczanie z powietrza imprez masowych.

Mapa serwisu