Strona znajduje się w archiwum.

Czwartek, 03 czerwca 2004

Spotkanie przedstawicieli Ministrów Spraw Wewnętrznych

– Na zaproszenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do Gdańska przyjechali Ministrowie i przedstawiciele Ministrów Spraw Wewnętrznych państw mających wschodnią, zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier. Gospodarzem spotkania w Dworze Artusa był Podsekretarz Stanu w MSWiA Paweł Dakowski.

W czasie rozmów uczestnicy podkreślili, że akcesja ich państw do UE umożliwi działanie we wspólnocie krajów, które wyznają te same wartości, szanują przywiązanie do praw, wolność każdego człowieka do swobodnego kształtowania swojego życia, pluralizm poglądów oraz reguły demokratycznego państwa prawa.

Przedstawiciele resortów spraw wewnętrznych pozytywnie ocenili dorobek współpracy z dotychczasowymi państwami członkowskimi i instytucjami Unii Europejskiej w obszarze wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne. Z uznaniem odnieśli się do udzielonego im wsparcia Wspólnoty w obszarach kluczowych dla realizacji celów Rady Europejskiej z Tampere i priorytetów kolejnych prezydencji UE w zakresie wspomnianych polityk.

W czasie konferencji prasowej, po zakończeniu spotkania, Minister Paweł Dakowski powiedział, że jego uczestnicy „wyrazili poparcie dla projektu utworzenia wspólnego funduszu na rzecz ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej w ramach budżetu Unii Europejskiej na lata 2007-2013, postrzegając to jako istotny element systemu zapewnienia bezpieczeństwa UE i jej obywateli”.

Za istotny wkład nowych krajów członkowskich Ministrowie uznali podjęcie wspólnych działań na rzecz współpracy z nowymi państwami sąsiedzkimi UE w zakresie walki z nielegalną imigracją

Podkreślili konieczność konsekwentnej walki z terroryzmem międzynarodowym, postrzegając to zjawisko jako największe zagrożenie dla międzynarodowego pokoju, stabilizacji i bezpieczeństwa. Ważnym elementem w tym zakresie jest wymiana informacji, zarówno na szczeblu wielostronnym jak i bilateralnym.

Ze szczególną uwagą omawiane były problemy współpracy z krajami sąsiedzkimi, które nie są członkami Unii Europejskiej. Wyrażono zadowolenie ze stałej poprawy współdziałania ze służbami państw trzecich - nie ma bowiem efektywnej kontroli granicznej bez ochrony granicy prowadzonej przez obie strony.

Ministrowie podkreślali, że skuteczność działań na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej wymaga doskonałego przepływu informacji w kraju oraz na szczeblu międzynarodowym.

Minister Paweł Dakowski powiedział, że podczas spotkania „wskazano również na potrzebę prowadzenia wspólnych szkoleń funkcjonariuszy i pracowników służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo”.

Podkreślili potrzebę prezentowania wspólnego i jednolitego stanowiska państw granicznych na forum Unii Europejskiej, zwłaszcza w zakresie polityki sąsiedztwa.

Uczestnicy spotkania zgodzili się co do konieczności utworzenia Europejskiej Agencji do Spraw Granic Zewnętrznych służącej wymianie doświadczeń Państw Członkowskich. Polska stara się, aby siedziba Agencji została umiejscowiona w naszym kraju.

Podczas spotkania omawiano także problem wprowadzenia danych biometrycznych w dokumentach podróży, dyskutowany obecnie na forum Unii Europejskiej.


Konferencja była drugim już z kolei spotkaniem w Polsce ministrów spraw wewnętrznych z krajów posiadających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej.

 

Mapa serwisu