Informacje dla osób wymieniających książeczkowe dowody osobiste na nowe

Informacje dla osób zamieszkałych za granicą

Obowiązujący stan prawny nie przewiduje możliwości złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz odbioru tego dokumentu za pośrednictwem pełnomocnika. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 roku (Dz. U. z 2000 r., nr 112, poz. 1182 z późn. zm.) w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty, złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego jak i odbiór dokumentu wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy w organie gminy właściwym do wydania tego dokumentu.

Zatem, obowiązujący w tym zakresie przepis prawa, nie przewiduje udzielenia pełnomocnictwa czy pośredniczenia konsula w sprawach związanych z ubieganiem się o wydanie (wymianę) dowodu osobistego, ponieważ organem wydającym wnioski o wymianę dowodu osobistego jest wójt/burmistrz/prezydent na terenie kraju, według miejsca zameldowania na pobyt stały. W przypadku braku stałego meldunku, według ostatniego miejsca zameldowania bądź w przypadku nieposiadania stałego zameldowania – do Urzędu Miasta st. Warszawa – Śródmieście.

Obywatele polscy zamieszkujący stale poza granicami naszego kraju mają prawo, nie obowiązek, posiadania ważnego dowodu osobistego. Jedynie osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty. Zatem, obywatele polscy zamieszkujący w kraju załatwiając sprawy urzędowe powinni posługiwać się dowodem osobistym. Wobec tego osoba zamieszkała za granicą powinna posiadać przede wszystkim paszport, który uprawnia ją do przekraczania granicy i pobytu za granicą, a zarazem poświadcza jej obywatelstwo polskie.

Zgodnie z art. 35 paragraf 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., nr 30, poz. 1071 z późn. zm.), załatwienie sprawy dotyczącej wymiany dowodu osobistego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. Wyprodukowany dowód osobisty będzie pozostawiony w organie gminy, aż do czasu jego odbioru przez wnioskodawcę, niezależnie od okresu, jaki upłynął od dnia jego wydania.

W sytuacji, gdy obywatel nie zdąży odebrać dowodu osobistego, odbioru tego dokumentu może dokonać przy kolejnej wizycie w kraju.

Terminy załatwienia sprawy przez organ administracji publicznej wynikają z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 35 Kpa, załatwienie sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Mapa serwisu