Podstawa prawna repatriacji - Repatriacja - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Podstawa prawna repatriacji

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392, z późn. zm.) określa zasady nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji, prawa repatrianta, a także zasady i tryb udzielania pomocy repatriantom.

Do ustawy wydane zostały następujące akty wykonawcze:

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji oraz fotografii dołączanych do wniosku (Dz.U. z 2017 r. poz. 994)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o uznanie za repatrianta oraz wymogów dotyczących dokumentów dołączanych do wniosku (Dz. U. z 2017 r. poz. 942)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 941)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej z tytułu remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 943)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie rodzajów kursów języka polskiego i adaptacji oraz sposobu ich organizacji dla repatrianta i członków jego najbliższej rodziny, przybyłych do Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. poz. 613)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia ośrodków adaptacyjnych dla repatriantów (Dz. U. z 2017 r. poz. 956)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów (Dz. U. z 2017 r. poz. 940)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1009)

Do postępowania w sprawach uregulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.)

Do postępowania w sprawach należących do właściwości konsulów stosowane są przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1274, z późn. zm.).

W zakresie nieuregulowanym w ustawie, w sprawach o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji, stosowane są przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, z późn. zm.).

Ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 858) dokonano istotnej nowelizacji dotychczasowych przepisów, które weszły w życie z dniem 1 maja 2017 r. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed tą datą stosuje się przepisy dotychczasowe.

Zgodnie z art. 11 ustawy o zmianie ustawy o repatriacji postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stały wszczęte na podstawie art. 15 ustawy z 9 listopada 2000 r. o repatriacji i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy umarza się.

 

Mapa serwisu