Rada do Spraw Repatriacji - Repatriacja - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Rada do Spraw Repatriacji

Rada do Spraw Repatriacji jest organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji. Składa się z 5 członków powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Pełnomocnika spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie repatriacji. Do jej zadań należy:

  1. nadzorowanie realizacji zadań w zakresie repatriacji na terenie województwa;
  2. koordynowanie działań na rzecz adaptacji i integracji repatriantów na terenie województwa;
  3. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie repatriacji.

Mapa serwisu