Program szczegółowy UE – DAPHNE III

Aktualności

Przydatne dokumenty

Informacja o Bazie Kontaktów

MSWiA wspomaga wdrażanie w Polsce programu szczegółowego Unii Europejskiej „Zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz ochrona ofiar i grup ryzyka - DAPHNE III na lata 2007 – 2013”.

Program został przyjęty przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w dniu 20 czerwca 2007 roku (wszedł w życie w dniu 7 lipca 2007 po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE) i jest kontynuacją działań Unii Europejskiej z zakresu walki z przemocą objętych w poprzednich latach programami Daphne oraz Daphne II. Projekt jest częścią programu „Prawa Podstawowe i Sprawiedliwość”.

Do najważniejszych celów Programu „Zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz ochrona ofiar i grup ryzyka – Daphne III” należą m.in.:

 • walka z wszelkimi formami przemocy (fizycznej, seksualnej i psychicznej) wobec dzieci, młodzieży i kobiet (w tym m.in.: zapobieganie i zwalczanie wykorzystywania seksualnego, przemocy w rodzinie, przemocy w szkole)
 • zapewnienie wsparcia ofiarom przemocy i grupom ryzyka.

Program adresowany jest do dla wszystkich grup, które bezpośrednio lub pośrednio zajmują się zjawiskiem przemocy, a więc zarówno do ofiar przemocy i grup nią zagrożonych, jak i do pozostałych pośrednich grup takich jak m.in. kadra nauczycielska i edukacyjna, policja, straż graniczna, pracownicy socjalni, władze lokalne i krajowe, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, organizacje pozarządowe, związki zawodowe, wspólnoty wyznaniowe itd.

Jednym z podstawowych elementów programu Daphne III jest wspieranie podmiotów realizujących cele programu w zakresie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz pomocy ofiarom m.in. poprzez:

 • udzielanie dotacji operacyjnych - tzw. OPERATION GRANTS - dla organizacji pozarządowych (zgodnie z warunkami określanymi przez KE)
 • udzielanie dotacji na konkretne projekty ponadnarodowe leżące w interesie UE – tzw. ACTION GRANTS - przedstawione przez podmioty z co najmniej dwóch państw członkowskich (m.in. przez organizacje pozarządowe, władze lokalne na właściwym poziomie, lokalne jednostki służb bezpieczeństwa i porządku publicznego, ośrodki naukowe i badawcze etc.).

Planowany budżet programu Daphne III na lata 2007-2013 to 116,85 mln euro.

Program przewiduje też konkretne działania podejmowane przez Komisję Europejską np. studia i badania naukowe, badania opinii publicznej, opracowywanie wskaźników i wspólnych metodyk, zbieranie, opracowywanie i rozpowszechnianie danych i statystyk, organizację kampanii i imprez publicznych, tworzenie i prowadzenie witryn internetowych, przygotowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, wsparcie dla sieci ekspertów krajowych.

Na poziomie krajowym wdrażanie DAPHNE III wspomaga Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rola MSWiA ma charakter pomocniczy i ma ułatwiać korzystanie z programu Daphne III. Procedura ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu jest prowadzona jedynie przez Komisję Europejską.

MSWiA wspomagając wdrażanie programu Daphne III będzie m.in.

 • wspierało działania wzmacniające świadomość społeczną w kwestii przemocy, w tym upowszechniało inicjatywy podejmowane przez KE w ramach programu Daphne III;
 • propagowało wiedzę na temat możliwości ubiegania się o wsparcie ze środków UE w ramach Daphne III (m.in. poprzez organizację szkoleń, konferencji, seminariów);
 • promowało wyniki realizowanych w ramach Daphne III przedsięwzięć i projektów jako przykładów „dobrych praktyk” w przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet;
 • przedstawiciel MSWiA będzie brał udział w pracach Komitetu wspierającego KE we wdrażaniu programu Daphne III.

Przedstawicielem Polski w Komitecie wspierającym Komisje Europejską we wdrażaniu programu Daphne III jest p. Marta Jankowska-Oklejak, główny specjalista Wydziału Profilaktyki i Współpracy ze Społeczeństwem Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA.

PRZYDATNE INFORMACJE:
Kto może uzyskać dotacje w ramach programu Daphne III?
Program jest dostępny dla publicznych i prywatnych podmiotów (m.in. organizacji pozarządowych, władz lokalnych, ośrodków naukowych i badawczych etc.), które zajmują się:

 • zapobieganiem i zwalczaniem przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet;
 • ochroną przed taką przemocą;
 • zapewnianiem wsparcia ofiarom;
 • realizacją działań celowych skierowanych na propagowanie braku akceptacji dla przemocy i/lub na zachęcaniu do zmiany postaw i zachowań wobec szczególnie narażonych grup i ofiar przemocy.

W jaki sposób uzyskać grant w ramach programu Daphne III?
Krok 1. Zapoznać się z rocznym programem prac

Komisja Europejska, wspierana przez Komitet Daphne, co roku opracowuje roczny program prac (Annual Work Programme). W programie tym wyszczególnione są priorytety na dany rok, zarówno do realizacji przez KE, jak i te przewidywane do wsparcia w formie grantów na projekty i grantów operacyjnych.

Krok 2. „call for proposals” czyli „wezwanie do składania propozycji”

Krok 3. Opracować projekt wpisujący się w założenia „call for proposals” oraz wypełniający priorytety określone w programie prac na dany rok
należy go opisać zgodnie z formularzami określonymi w „call for proposals”

Krok 4. Znaleźć partnera/partnerów do realizacji projektu (jeśli jesteśmy podmiotem koordynującym)
Alternatywnie:
Krok 4a: Można współrealizować projekt z innym podmiotem koordynującym, czyli nawiązać współpracę w ramach konkretnego projektu i określić swoją w nim rolę.

Krok 5. Złożyć wniosek o dofinansowanie do Komisji Europejskiej
Wniosek składamy na adres wskazany w „call for proposals” zgodnie z podanym tam terminem. Następnie pozostaje tylko śledzić wyniki prac KE.

Wszelkie informacje na temat programu Daphne III oraz jego poprzednich edycji znajdziecie Państwo na stronach:

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące Programu Daphne III, prosimy o kontakt na adres mailowy: daphne@mswia.gov.pl.

Mapa serwisu