Formularz Napisz do Ministra - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Formularz Napisz do Ministra


Uprzejmie prosimy o wypełnienie wszystkich pól co umożliwi szybkie i bezproblemowe udzielenie Państwu odpowiedzi. Uwaga: rozpatrzona zostanie tylko ta korespondencja, która zawierać będzie dane dotyczące nadawcy, tj. imię, nazwisko oraz adres pocztowy do korespondencji.
format: 00-000

(alternatywnie można dołączyć plik)
jpg, gif, pdf, doc, xls, zip, pps, ppt, avi, mp3, wav, rar, rtf, wmv, png, docx, xlsx, pptx, txt
jpg, gif, pdf, doc, xls, zip, pps, ppt, rar, rtf, png, docx, xlsx, pptx, xml, txt
jpg, gif, pdf, doc, xls, zip, pps, ppt, rar, rtf, png, docx, xlsx, pptx, xml, txt
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie dotyczącym tej korespondencji, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 j.t.)
Zgadzam się

Podstawa prawna:

  • art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j.t.)
    Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
  • § 8. 1. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. (Dz. U. Nr 5 poz. 46)
    Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania
Wprowadzone informacje zostaną przesłane i nie będzie możliwości ich zmiany.

Mapa serwisu