Formularz Napisz do Ministra - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Formularz Napisz do Ministra

Uprzejmie prosimy o wypełnienie wszystkich pól co umożliwi szybkie i bezproblemowe udzielenie Państwu odpowiedzi. Uwaga: rozpatrzona zostanie tylko ta korespondencja, która zawierać będzie dane dotyczące nadawcy, tj. imię, nazwisko oraz adres pocztowy do korespondencji.
format: 00-000

(alternatywnie można dołączyć plik)
jpg, gif, pdf, doc, xls, zip, pps, ppt, avi, mp3, wav, rar, rtf, wmv, png, docx, xlsx, pptx, txt
jpg, gif, pdf, doc, xls, zip, pps, ppt, rar, rtf, png, docx, xlsx, pptx, xml, txt
jpg, gif, pdf, doc, xls, zip, pps, ppt, rar, rtf, png, docx, xlsx, pptx, xml, txt

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w MSWiA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) z siedzibą w Warszawie, przy ul. S. Batorego 5, kod pocztowy: 02-591. W przypadku skierowania Pani/Pana wystąpienia do będącego administratorem danych osobowych innego podmiotu (organu) obsługiwanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ten podmiot. W szczególności administratorem jest także Inspektor Nadzoru Wewnętrznego (BNW).

Z administratorem (MSWiA i BNW) można skontaktować się pisemnie na adres siedziby MSWiA oraz telefonicznie na nr: (22) 2500 112 (MSWiA) i (22) 601 18 29 (BNW) oraz faxem na nr: (22) 601 39 88 (MSWiA) i (22) 601 17 82 (BNW).

Administrator (MSWiA oraz BNW) wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail: iod@mswia.gov.pl (MSWiA) oraz iod.bnw@mswia.gov.pl (BNW). Z właściwym inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do: 1) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a w szczególności do załatwienia sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 2) ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; 3) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, a także w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; zwanego dalej RODO. Szczegółowa podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zależy od treści Pani/Pana wystąpienia.

Pani/Pana dane osobowe będą:
1) udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa i stosownie do obowiązujących przepisów prawa;
2) przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W braku takich przepisów, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Pani/Pana zgody (w tym dobrowolnego przekazania danych przez Panią/Pana), dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadkach, na zasadach i w trybie określonych w obowiązujących przepisach przysługuje Pani/Panu prawo do: 1) dostępu do treści danych oraz ich sprostowania; 2) usunięcia danych (zob. art. 17 RODO); 3) ograniczenia przetwarzania (zob. art. 18 RODO); 4) przenoszenia danych – w tym jeżeli Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody (zob. art. 20 RODO); 5) cofnięcia zgody (jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody) w dowolnym momencie; 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (zob. art. 21 RODO).

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych, z zastrzeżeniem szczególnych przepisów prawa, jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia/załatwienia Pani/Pana wystąpienia, w szczególności w trybie właściwych przepisów.

Mapa serwisu