Praca w MSWiA - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zasady naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Informujemy, że nabór na wolne stanowiska w służbie cywilnej, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji jest organizowany zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej z 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1111, z późn. zm.).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonani polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.

Nabór do służby cywilnej jest otwarty i konkurencyjny.

Otwartość naboru oznacza, że każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej. Natomiast zasada konkurencyjności oznacza, że w wyniku procedury naboru na dane stanowisko wybierani są kandydaci, którzy w najwyższym stopniu spełniają wymogi określone dla danego stanowiska pracy, a w szczególności, których wiedza, doświadczenie i posiadane kompetencje umożliwiają właściwe wykonywanie zadań na danym stanowisku.

Nabór kandydatów do pracy w służbie cywilnej przeprowadzany jest tylko w przypadku pojawienia się wolnych stanowisk w Ministerstwie – kandydaci rekrutowani są na konkretne, wolne stanowisko (z wyłączeniem wyższych stanowisk w służbie cywilnej).

Do wyższych stanowisk w służbie cywilnej w MSWiA zalicza się następujące stanowiska:

 • dyrektor generalny urzędu,
 • dyrektor i zastępca dyrektora departamentu lub komórki równorzędnej.

Dla tych stanowisk ustawodawca przewidział specjalny, bardziej elastyczny tryb obsadzania. Dyrektora Generalnego urzędu powołuje i odwołuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dyrektorów departamentów i komórek równorzędnych w Ministerstwie (oraz ich zastępców) powołuje i odwołuje Dyrektor Generalny urzędu.

Na wyższe stanowiska w służbie cywilnej może zostać powołana osoba, która:

 • posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem orzekającym zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 • posiada kompetencje kierownicze;
 • spełnia wymagania określone w opisie stanowiska pracy oraz przepisach odrębnych. 

 
Gdzie szukać ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy?
(z wyłączeniem wyższych stanowisk w służbie cywilnej)

 

 1. Biuletyn Informacji Publicznej Kancelarii Premiera Rady Ministrów
  (stanowiska niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej)
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
  (stanowiska niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej)
 3. Biuro przepustek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Rakowiecka 2a, Warszawa.

Dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym

 • Curriculum Vitae,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych (własnoręcznie podpisane),
 • oświadczenie o nieskazaniu za przestępstwa popełnione umyślnie i nieskazaniu za umyślne przestępstwa skarbowe (własnoręcznie podpisane),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (własnoręcznie podpisane),
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, w sytuacji naboru na stanowisko, o które mogą ubiegać się osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego (zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o  służbie cywilnej) należy złożyć dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (wyłącznie rodzaje dokumentów wskazane w ogłoszeniu), 
 • kopie dokumentów poświadczających wymagane doświadczenie zawodowe i/lub staż pracy (jeśli doświadczenie/staż pracy są wymagane).

WZORY OŚWIADCZEŃ 

 

Miejsce i termin składania aplikacji

Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w biurze przepustek przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie - PUNKT OBSŁUGI KLIENTA – I piętro: w godz. 8.15 - 16.15 lub przesłać pocztą na adres:

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji
Zespół ds. Naboru i Zarządzania Kompetencjami
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa

Termin składania aplikacji podany jest w ogłoszeniu o naborze (w przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Dodatkowe informacje o naborze

Ogłoszenie o naborze wymienia wymagania związane ze stanowiskiem pracy: niezbędne oraz dodatkowe. Ogłoszenie wskazuje również zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy, wymagane dokumenty oraz termin i miejsce ich składania.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest na podstawie dokumentów wymienionych w ogłoszeniu w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Do kolejnego etapu naboru zostają zapraszani kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania niezbędne.

Przekroczenie terminu lub złożenie oferty niekompletnej może skutkować jej odrzuceniem.

Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.

Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji są powiadamiani o ich terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub telefonicznie.

Po zakończeniu naboru oferty osób nieuwzględnionych w protokole naboru zostaną zniszczone.

Informacje o wynikach naborów

Informacje o wynikach zakończonych postępowań rekrutacyjnych publikowane są w:

 1. Biuletyn Informacji Publicznej Kancelarii Premiera Rady Ministrów
  (stanowiska niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej)
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
  (stanowiska niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej)
 3. oraz umieszczane w biurze przepustek przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: rekrutacja@mswia.gov.pl

Mapa serwisu