Międzynarodowa Komisja Stanu Cywilnego

Informacje o MKSC

Międzynarodowa Komisja Stanu Cywilnego konstytuowała się w Amsterdamie w latach 1948-1949 w wyniku porozumienia pięciu państw: Francji, Belgii, Holandii, Luksemburga i Szwajcarii. 25 września 1950r. państwa te podpisały w Bernie Protokół dotyczący sposobu wymiany dokumentacji dokonywanej przez tę Komisję. Zgodnie z postanowieniami Protokołu dodatkowego podpisanego 25 września 1952r., państwami członkowskimi MKSC stały się w następnych latach Turcja (1953r.), Niemcy (1956r.), Włochy (1958r.), Grecja (1959r.), Austria (1961r.), Portugalia (1973r.), Hiszpania (1974r.), i Wielka Brytania (1996r.). Polska jest stałym członkiem Komisji od 10 października 1998r.. W 1999r. w poczet państw członkowskich MKSC weszły ponadto Chorwacja i Węgry, a w 2010r. – Meksyk.

W latach 2007-2008 z organizacji wystąpiły Austria i Węgry, w 2012r. z MKSC wystąpiła Wielka Brytania, w 2014 r. Włochy, Portugalia i Chorwacja, a w 2015 r. wystąpiły Niemcy.

 

Struktura, organizacja i skład MKSC

Obecnie MKSC skupia łącznie 10 państw członkowskich. Poza Polską w jej skład wchodzą: Belgia, Hiszpania, Francja, Grecja, Luksemburg, Holandia, Szwajcaria, Turcja i Meksyk. Ponadto 9 państw ma w MKSC status obserwatora: Cypr, Litwa, Stolica Apostolska, Mołdawia, Peru, Rosja, Rumunia, Słowenia i Szwecja.

W każdym państwie członkowskim działa sekcja narodowa mająca za zadanie propagowanie celów Komisji oraz zapewnienie łączności z innymi Sekcjami za pośrednictwem Sekretarza Generalnego (art.6). W skład sekcji narodowych wchodzą zazwyczaj profesorowie prawa, przedstawiciele ministerstw i urzędów realizujących zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

MKSC może również podejmować współpracę w interesującym ją zakresie z państwami trzecimi, w celu wspierania współpracy między tymi państwami a państwami członkowskimi MKSC. Przykładem takiej współpracy było nawiązanie przez MKSC kontaktu z organizacją CLASRCIEV (Consejo latinoamericano de Registros civiles) reprezentującą latynoamerykańskie służby rejestracji stanu cywilnego, czego wynikiem była obecność przedstawicieli MKSC na zjeździe tej organizacji w Meksyku w 2007r. oraz zaproszenie przedstawicieli CLARCIEV i innych państw latynoamerykańskich w charakterze obserwatorów na jesienne Zgromadzenie Ogólne w Luksemburgu w 2008r.

Zgodnie z Regulaminem, MKSC uzgadnia swoje działania z instytucjami międzynarodowymi, w szczególności z Wysokim Komisarzem ONZ ds. Uchodźców, Haską Konferencją Prawa Międzynarodowego Prywatnego, Unią Europejską i Radą Europy, z którymi MKSC zawarła stosowne porozumienia o współpracy. Komisja współpracuje ponadto z organizacjami skupiającymi urzędników stanu cywilnego, w tym z Europejskim Stowarzyszeniem urzędników Stanu Cywilnego.

 

Organizacja MKSC w latach 2016 - 2018

  • Przewodniczący: Waldemar Nawrocki, Wiceprzewodniczący Sekcji Polskiej  MKSC
  • Wiceprzewodniczący: Mario Massa, Przewodniczący Sekcji Szwajcarskiej MKSC
  • Sekretarz Generalny: prof. Frédérique Granet

Mapa serwisu