Świadczenia opieki zdrowotnej i pomoc psychologiczna

Świadczenia opieki zdrowotnej i pomoc psychologiczna

Weteranowi poszkodowanemu, w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych z tytułu leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, przysługuje:

  • otrzymywanie świadczeń zdrowotnych niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń zdrowotnych – na wniosek weterana poszkodowanego, złożony do Departamentu Zdrowia MSWiA, wzór wniosku znajduje się na stronie www.zoz.mswia.gov.pl,
  • dofinansowanie kosztów zakupu wyrobów medycznych kwotą wykraczającą poza wysokość limitu ich finansowania ze środków publicznych – na wniosek weterana poszkodowanego, złożony do Departamentu Zdrowia MSWiA, wzór wniosku znajduje się na stronie www.zoz.mswia.gov.pl,
  • bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazem leków refundowanych ( ustawa z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – Dz. U. Nr 122,poz.696 ) oraz leki recepturowe,
  • korzystanie, bez skierowania, z ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych,
  • korzystanie, poza kolejnością, ze świadczeń opieki zdrowotnej stacjonarnych, ambulatoryjnych i całodobowych,
  • pomoc psychologiczna udzielana bezpłatnie i poza kolejnością zarówno weteranowi poszkodowanemu jak i najbliższym członkom jego rodziny,– pomoc tę realizują psychologowie zakładów opieki zdrowotnej MSWiA,
  • umieszczenie poza kolejnością w Domu Weterana, funkcjonującego jako zakład opiekuńczo – leczniczy, i przyznanie zapomogi na pobyt w Domu Weterana,

Dokument potwierdzający prawo do korzystania z ww. uprawnień jest wydawany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji po uzyskaniu statusu weterana poszkodowanego. Dokument nosi nazwę „ Dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu- funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej”. W przypadku pomocy psychologicznej dokumentem uprawniającym do uzyskania tego rodzaju świadczenia jest również legitymacja weterana poszkodowanego, wydawana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Weteranowi, w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych z tytułu leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, przysługuje:

  • pomoc psychologiczna udzielana bezpłatnie i poza kolejnością zarówno weteranowi jak i najbliższym członkom jego rodziny,– pomoc tę realizują psychologowie zakładów opieki zdrowotnej MSWiA,
  • umieszczenie poza kolejnością w Domu Weterana, funkcjonującego jako zakład opiekuńczo – leczniczy, i przyznanie zapomogi na pobyt w Domu Weterana.

Dokumentem uprawniającym do uzyskania ww. świadczeń jest legitymacja weterana- funkcjonariusza wydawana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pomoc psychologiczna, najbliższemu członkowi rodziny weterana poszkodowanego- funkcjonariusza oraz weterana- funkcjonariusza, udzielana jest w oparciu o pisemne oświadczenie weterana poszkodowanego- funkcjonariusza oraz weterana- funkcjonariusza, zawierające numer legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego.

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zagadnieniami uprawnień, z zakresu świadczeń zdrowotnych, przysługujących weteranom poszkodowanym – funkcjonariuszom oraz weteranom – funkcjonariuszom zajmuje się Departament Zdrowia MSWiA – Wydział Polityki Zdrowotnej:

Tel. nr 22 315 20 94 - Jadwiga Karczewska, e-mail – jadwiga.karczewska@mswia.gov.pl
Tel. nr 22 315 21 47 – Teresa Sulik, e-mail – teresa.sulik@mswia.gov.pl

Mapa serwisu