Informacja na temat procesu odwoławczego oraz kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich

Odwołanie się do organów administracyjnych

Postępowanie przed organami administracji w Polsce jest dwuinstancyjne, a zatem od decyzji wydanej w I instancji stronie postępowania przysługuje prawo odwołania się.

Tryb wnoszenia odwołania

Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżaną decyzję. Złożenie odwołania nie wymaga szczegółowego uzasadnienia – wystarczającym powodem jego złożenia jest niezadowolenie z rozstrzygnięcia sprawy. Wniesienie odwołania z reguły wstrzymuje wykonanie decyzji.

Termin składania odwołania

Odwołanie składa się w ciągu 14 dni od dnia doręczenia (w przypadku decyzji ogłaszanych w formie ustnej – od dnia ogłoszenia jej stronie).

Postępowanie dotyczące zażaleń

Strona ma prawo złożenia zażalenia na postanowienia wydawane w trakcie postępowania, z wyjątkiem przypadków określonych przez Kodeks postępowania administracyjnego. Zażalenie wnosi się w trybie analogicznym do składania odwołań, z tym że termin na jego złożenie wynosi 7 dni.

Odniesienia

Szczegółowe zasady dotyczące zasad odwoływania się do organów administracji regulują przepisy art. 127-140 (odwołania od decyzji) oraz art. 141-144 (zażalenia) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Rzecznik Praw Obywatelskich

W myśl art. 80 Konstytucji każdy ma prawo wystąpienia - na zasadach określonych w ustawie - do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej. Oznacza to, że o pomoc do Rzecznika może zwrócić się obywatel polski, cudzoziemiec, który znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, oraz osoba prawna, a nawet jednostka organizacyjna nie mająca tej osobowości, jeśli tylko w myśl przepisów może być podmiotem praw i obowiązków, a także organizacja obywateli i organ samorządu.

Adres: Rzecznik Praw Obywatelskich, Aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa

Telefon: 22 55 17 760, 22 55 17 811

Internet:

www.brpo.gov.pl

centrala: 22 55 17 700

Mapa serwisu